« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Sunna

424389920_cfcab38c73_m
Sunna (arabsky: سنة) znamená doslovně „cesta“, je vše co Posel Alláha, nechť mu Alláh požehná a dá mír, řekl, udělal. Hadíthy jsou záznamy sunny.
Sunna může potvrdit to co je zmíněno v Koránu, vyložit a vysvětlit to, upřesnit co je míněno některými obecnými verši, limitovat a omezit význam některých veršů, nebo může vysvětlit něco, co bylo vyjeveno v Koránu.

Kde je hranice mezi fard a sunna ?

Zde je několik versu z Koranu, které ukazují, že bychom měli nasledovat nejenom , co je v Koranu, ale i činy proroka mír s ním .Vždyt se jedne také o slovo Allaha, jen v jiné formě, ……..v činech.


Vždyť řečí věřících, když zavoláni jsou před Boha a posla Jeho, aby mezi nimi rozsoudil, budiž: „Slyšeli jsme a uposlechli jsme.“ Takoví budou pak blaženi 24/51


To, co Bůh poskytl poslu Svému jako kořist z obyvatelů měst, to patří Bohu a poslu Jeho, příbuzným, sirotkům, chudákům a tomu, kdo po cestě Boží kráčí, aby se to nedostalo do oběhu mezi bohatými z vás. To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte! A bojte se Boha, neboť Bůh je věru strašný v trestání Svém. 59/7


Rci: „Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný 3/31


A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná. 33/21


Však nikoliv, při Pánu tvém, oni nebudou věřící, pokud tě neučiní rozhodčím v tom, o čem jsou ve sporu. Potom nenaleznou v duších svých pochybnosti o tom, cos rozhodl, a podrobí se plným podrobením 4/65


Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu - jestliže věříte v Boha a v den soudný! A to bude nejlepší a povede k nejkrásnějšímu výsledku 4/59


Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha, a kdokoliv se obrátí zády. . . vždyť jsme tě neposlali, abys byl dozorcem nad nimi4/80Neberte výzvu posla k vám tak, jako by to byla výzva jednoho z vás k druhému! Bůh zná dobře ty z vás, kteří se potajmu okrádají. Nechť se mají na pozoru ti, kdož se vzpouzejí Jeho rozkazu, aby je nepostihla zkouška či trest bolestný 24/63A zapamatujte si to, co bylo přednášeno v domech vašich ze znamení Božích a z moudrosti!)(sunna)věru je bystrý, dobře zpravený 33/34Něco z hadýsů

Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl: Všichni ti, kdo mě následují vkročí do ráje, kromě těch , kdo odmítají. Ptali se: Kdo bude odmítat? Prorok dpověděl:Kdokoli je mi poslušen vstoupí do ráje, a kdokoli není poslušen, ten kdo odmítá (vstoupit do ráje) …BukhariProrok řekl:První bude oblečen v Soudný Den Adam. Někteří z mých druhů budou vzati na levou stranu(peklo) a já budu říkat: Mí společníci, mí společníci!.oni odpadli, když jsi odešel.

Potom řeknu jako zbožný posel Allaha,…Ježíš .… Potrestáš-li je - vždyť jsou služebníky Tvými; odpustíš-li jim - vždyť Tys věru Mocný i Moudrý!“5/118
07.01.2008 22:06:39 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se