« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Modlitba

Little Girl With Quran_008
Modlitba představu je jeden z pilířů islámu a je považována za základ náboženství. Každý muslim, který nedodržuje modlitby a nemá pro to rozumnou omluvu, se dopouští vážného přestupku a ohavného hříchu. Tento přestupek je závažný, protože se neprotiví jen Bohu, což je samo o sobě dost špatné, ale protiví se i lidské přirozenosti. Sklon uctívat skvělé bytosti a směřovat k vznešenym cílům je lidskym instinktem. Nejvyšší bytostí a nevznešenějším cílem všeho je Bůh. Islámská modlitba je nejlepším způsobem, jak v člověku vypěstovat rozumnou osobnost a jak upřesnit jeho zralé směrování.
Vždy bychom měli pamatovat na to, že Bůh lidskou modlitbu nepotřebuje, protože On žádné potřeby nemá. Bůh se zajímá jen o naše celkové blaho a prospěch. Když Bůh nutnost modlitby zdůrazňuje a ukládá nám ji za povinnost, chce nám pomoci; protože všechno dobré, jež činíme, je v náš prospěch, a každý přestupek, jehož se dopustíme, je přestupkem proti naší duši. Proto i zde je člověk ve středu pozornosti a hlavní jsou jeho společné zájmy. Užitek, který člověk získává z islámské modlitby, je neměřitelný a požehnání modlitby přesahuje lidskou představivost. Není to jen pouhá teorie nebo konvenční domněnka, je to úchvatný fakt a duchovní zkušenost. Následuje vysvětlení účinnosti islámské modlitby:
1. Posilu je víru v Boži existenci a v Boží dobrotu a přináší tuto víru do nejskrytějších koutů lidského srdce.
2. Oživu je tuto viru a činí z ní v praktickém životě tvořivou sílu.
3. Pomáhá člověku, aby si uvědomil přirozené a pudové směřování k velikosti a vysoké morálce, k výtečnosti a k růstu ctností.
4. Očisťuje srdce a rozviji mysl, zušlechťuje svědomí a uklidňuje duši.
5. Upevňuje v člověku prvky dobra a slušnosti, potlačuje zlo a sklony k nepatřičnému chováni.
Podmínky modlitby:
Každý muslim muž či žena, má povinost konat modlitbu. Musí všakbýt:
1. Duševně zdravý a svéprávný
2. Relativně zralý a dosáhl jíž puberty, tedy obvykle kolem čtrnácti let. (Rodiče by měli svým dětem radit, aby se modlitby začali učit v sedmi letech a důrazně byjím to měli doporučit v deseti letech);
3. Nepostížený vážnou nemocí, ženy nesmějí mít menstruaci nebo rodit nebo být v šestinedělí. Nejlepší vymezenou dobou k těmto obdobím je deset a čtyřicet dnů. Ženy jsou za těchto okolností od modliteb zcela osvobozeny.

Modlitba není platnám, nejsou-li splněny následující požadavky:
1. Abdest neboli rituální omývání (Wudu') bude vyvětleno později.
2. Čistota celého těla. Tělo musí být oděno a země použitá k modlitbám musí být zbavená veškeré špíny a nečistoty. 3. Oděv. Musí vyhovovat morálním zásadám, intimní části těla musíbýt zakryté. Muži musí mít tělo zakryto alespoň od pupku po kolena.
U žen by mělo být zakryto celé tělo kromě tváře, rukou a chodidel. Obě pohlaví nesmějí mít při modlitbách průhledný látky.
4. Vzhlášení úmyslu modlit se srdcem i hlasem všude, kde to je možné.
5. Postoj čelem směrem ke qible, tedy směrem ke Ka'abě v Mekce.
Existuje řada způsobů, jak určit správný směr. Jestliže člověk neví, jak by směr zjistil, měl by se řídit svým nejlepším úsudkem.

Druhy modliteb :
Následují různé druhy modliteb:
1. Povinné (fard), které zahrnují pět povinných modliteb, účast na shromáždění v pátek odpoledne a pohřební modlitbu. Jestliže člověk tyto modlitby nedodržuje, pak páchá vážný a trestuhodný hřích, nemá-li ovšem rozumnou omluvu.
2. Dobrovolné (wadžib a sunna), které zahrnují modlitby doprovázející povinné modlitby a shromáždění u příležitosti dvou velkých svátků (Id). Nedodržování těchto modliteb je vážná nedbalost a zasluhuje si výtky.
3. Nepovinné modlitby, které zahrnují veškeré nepovinné modlitby v kteroukoli denní nebo noční dobu. Zvláštní význam mají dvě období: konec noci před úsvitem a půlnoc.
Časové rozložení modliteb
Každý muslim, muž či žena, musí vykonat přinejmenším pět denních modliteb v určenou dobu, nemá-li ovšem nějaký ospravedlnitelný důvod, proč je nekoná, proč je koná dohromady nebo proč je koná opožděně. Jsou to tyto modlitby:
1. Časná ranní modlitba (salátu-l-fadžr), kterou lze konat kdykoli po rozbřesku a před východem slunce, v rozmezí asi dvou hodin.
2. Polední modlitba (salátu-z-zuhr). Tuto modlitbu lze konat od okamžiku, kdy slunce začne sestupovat ze zenitu, až do okamžiku, kdy je na poloviční cestě k západu. Jestliže například slunce zapadá v sedm hodin odpoledne, pak čas této modlitby začíná krátce po poledni a konči o půl čtvrté odpoledne. Krátce nato začíná období další modlitby. Existují však přesné kalendáře, které stanovují časy jednotlivých modliteb. Nemáte-li ho k dispozici, spolehněte se na svůj nejlepší úsudek.
3. Odpolední modlitba (salátu-l'asr), kterou lze vykonat hned po vypršení období polední modlitby až do západu slunce.
4. Modlitba při západu slunce (salátu-l-maghrib). Čas této modlitby začíná hned po západu slunce a končí, jakmile na západním nebi zmizí červánky. Doba, v níž lze konat tuto modlitbu, normálně trvá jednu hodinu a dvacet až třicet minut.
5. Večerní modlitba (salátu-l-'iša'), jejíž čas nastává hned po zmizení červánků na západě (asi hodinu a půl po západu slunce).

Zaostřeno na islam
podrobny popis modlitby-video v anglictine

http://video.google.com/videoplay?docid=-8089128344092471882&q=pray+islam&total=2425&start=120&num=10&so=0&type=search&plindex=7

http://video.google.com/videoplay?docid=-8089128344092471882&q=pray+islam&total=2425&start=120&num=10&so=0&type=search&plindex=7


08.01.2008 19:34:31 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se