« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Islám, Ímán, Ihsan

ppp
Vyprávěl Umar: „Jednou , zatímco jsme sedeli s Poslem Allaha, mír s ním, se náhle objevil před námi muž, oblečen v bílém , mající velmi černé vlasy, bez známek cestování, a nikdo z nás ho neznal..
Přiblížil se . dokud neseděl přes Prorokem , mír s ním, s jeho koleny dotýkající se Prorokových a umístil své ruce na jeho stehna a řekl :“ Muhammad, informuj mě o Islámu“
Prorok, mír s ním řekl: „Islam je , že nikdo nemá právo být uctíván kromě Allaha, a že Muhammad je Posel Allaha, , modlit se (salat), platit zakat, postit se během měsíce ramadánu a podniknout Hajj(pouť do Mekky), pokud je schopen a má prostředky na cestu“
Muž řekl:“ Řekl jsi pravdu“
Byli jsme překvapeni jeho ptaní se a potvrzení ve stejném čase.
Muž řekl:“ Informuj mě o víře ( Iman)“
Prorok, mír s ním, řekl:“ Iman je věřit v Allaha, Jeho anděly, Jeho Knihy, Jeho Posly, Poslední Den a Osud.“
Muž znovu odpěvěl:“ Řekl jsi pravdu“. Informuj mě , co je to Ihsan, „
Prorok, mír s ním, řekl:“ Ihsan je uctíváni Allaha, jako bys Ho viděl. Když Ho nemůžeš vidět, jistě On vidí tebe „
Muž řekl:“ informuj mě o Hodině“
Proror, mír s ním , řekl:“ten kdo je tázán nemá o tom více vědomostí než tazatel.
„Informuj mě o jejích znameních“
Prorok, mír s ním odpověděl:“Otrokyně porodí svoji paní, a uvidíte bosé a nahé.
Potom cizinec odešel a já (Umar) zůstal chvíli sedět úplně v klidu .
Potom se Prorok, mír s ním zeptal:“Umare, víš kdo byl ten tázající?“
Řekl jsem :“Allah a Jeho Posel ví nejlépe“
On řekl:“To byl Gabriel, který přišel učit vás vaše náboženstv“í( Muslim)

Věřícími jsou věru ti, jichž srdce se zachvívají, když Boha je vzpomínáno, a jichž víra se znásobí, když přednášena jsou jim Jeho znamení, a na Pána svého spoléhají, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají. Toto jsou praví věřící, pro ně jsou připraveny hodnosti vysoké u Pána jejich i odpuštění i příděl štědrý (Korán, 8:2-4).

Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli a přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné, dodržují modlitbu, dávají almužnu a jsou poslušní vůči Bohu a Jeho poslu. Nad těmi se Bůh věru slituje, neboť Bůh mocný je i moudrý. Bůh přislíbil věřícím mužům a věřícím ženám zahrady, pod nimiž řeky tekou, v nichž přebývat budou věčně, a přislíbil jim příbytky rozkošné v zahradách Edenu. Však zalíbení Boží bude odměnou největší, a to úspěch bude nesmírný (9:71-72].

Věřícími jsou pouze ti, kdož uvěřili v Boha a posla Jeho a poté nepodlehli pochybnostem, nýbrž bojovali majetky i osobami svými na cestě Boží - a tito jsou věru upřímní (49:15).

tradicí. Například Muhammad říká:
"Nikdo z Vás není opravdový věřící, jestliže nemiluje své spoluvěřící tak, jako miluje sám sebe.

Tři vlastnosti jsou znakem pravé víry a ten, kdo jich dosáhne, může okusit sladkou chuť víry. Jsou to:
Láska k Bohu a Jeho poslu nadevše;
Zbožná láska k bližním;
Odpor a nechuť k odvracení od víry, která je stejná, jako když se člověk brání vhození do ohně.

Ten, kdo věří v Boha a Den posledního soudu, nesmí působit úhonu svému sousedu, musí být laskavý k hostům - zvláště jde-li o cizince, a musí mluvit pravdu nebo mlčet."

09.01.2008 17:44:32 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se