« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Faktory, které ruší víru

ooo
1. Popření,že existuje jeden Bůh
- čistý ateismus ,
Do této kategorie patří ti, co říkají, že není žadný bůh a život je čistě materialistická
forma
Bůh stvořitelem je věcí všech a On ručitelem je též všeho 39/62

- tvrzení někoho , že on je vaš pán ,
jako například Faraon , který řekl:
Já vaším pánem jsem nejvyšším!“ 79/24

- víra ve svaté

-víra, že Allah se reinkarnoval (převtělil) do nějaké osoby


2. Popření, že jen Allah má právo být uctíván
-shirk( polyteismus)
Tato kategorie zahrnuje ty, co popírají Allaha jako jediného k uctívání a přidružují k Němu

- uctívání slunce, měsíce , stromů
Ke znamením Jeho patří noc i den, slunce i měsíc, však neklaňte se ani slunci, ani měsíci, 41/37

-ti co uctívají kromě Allaha někoho jiného
(věří jak v Allaha , tak v idoly a modly)
mushrikun –ti , kdo přidávají k Allahovi partnery
Což Bohu víra upřímná nepatří? Ti, kdož si berou jako ochránce jiné než Jeho, hovoří: „My je uctíváme jen proto, aby nás co nejvíce k Bohu přiblížili.“ Bůh věru pak mezi nimi rozsoudí to, o čem ve sporu byli. A Bůh zajisté nepovede správně ty, kdož lháři jsou a nevěřící zarputilí.39/3

- - kafirun –nevěříci,např. uctívání idolů
Oni uctívají místo Boha něco, co jim nemůže ani škodit, ani prospívat; a říkají: „Toto jsou přímluvci naši u Boha!“ Rci: „Chcete poučovat Boha o něčem, co by neznal na nebesích a na zemi? Sláva Mu, oč vznešenější je On než to, co k Němu přidružujete!“ 10/18

Ti, které uctíváte vedle Něho, nejsou leč jména, jež dali jste jim vy i otcové vaši, a Bůh ohledně nich neseslal žádné zplnomocnění. Rozhodnutí náleží jedině Bohu a On poručil, abyste neuctívali nikoho kromě Něho. A to je náboženství neměnné, však většina lidí to neví. 12/40

-ti, co se neřídí Allahovými příkazy
A seslali jsme Tóru, v níž je správné vedení i světlo, aby podle ní soudili proroci, kteří se odevzdali do vůle Boží, ty, kdož vyznávají židovství; a aby rabíni a učení rozhodovali podle toho, co jim bylo svěřeno ke střežení z Písma Božího a čeho byli svědky. Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne a nekupujte za Má znamení věci ceny nicotné! Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Bůh, jsou nevěřící. 5/443. Popření Allahových Jmen a Vlastností ustanovených v Koránu a Sunně

- popírání toho, co je o Allahovi řečeno v Koránu a Sunně
Stvořitel nebes a země, jenž učinil vám manželky vaše z vás samých a stvořil zvířata v párech, a tím vás rozmnožuje. A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý 42/11

-měnit význam slov , popírání primárního významu

-připisování Jeho Vlastností , které platí jen pro Allaha, někomu jinému
(vědění skrytého, ..), jako např. astrologové , kartářky, ..
On klíče má k nepoznatelnému a zná je toliko On; On nejlépe ví, co na souši je i na moři, a nespadne list žádný, aniž by On o něm nevěděl, a není zrnka v temnotách země ani stébla zeleného či uschlého, jež zaznamenáno by nebylo v Knize zjevné. 6/59

Prorok, mír s ním , řekl:“ Kdokoli jde k astrologovi nebo někomu, kdo tvrdí, že zná budoucnost a věří tomu , co mu řekne. Ten neuvěřil, co bylo odhaleno Muhammadovi(Ahmad)


4. Popření role Muhammada, mír s ním , jako Allahova Proroka
-popření Muhammada, mír s ním jako Posla(jeden z pilířů víry)

-mluvit o něm špatně , posmívat se, hledat chyby v jeho chování

-popírat jeho autentické hadýsy

-popírat jakéhokoli Proroka seslaného před Muhammadem, mír s ním

-věřit , že bude seslán další prorok po Muhammadovi, mír s ním
A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé 33/40

Prorok, mír s ním , řekl:“ jsem poslední, po mě nebude žádný prorok

-připisovat Proroku vlastnosti, které patří jen Allahovi

-připisovat Proroku to, co je jen v Rukách Allaha,
žádat Proroka o odpoštění, pomoc, vyléčení, ..
A učinil to Bůh jen jako zvěst radostnou pro vás, aby se uklidnila srdce vaše. A vítězná pomoc jedině od Boha přichází - a Bůh věru je všemohoucí, moudrý. 8/10

Prorok , mír s ním řekl:“ Pokud žádáš, žádej Allaha, pokud hledáš pomoc, hledej ji u Allaha( Tirmidhi)all
11.01.2008 10:24:11 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se