« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Závoj, symbol útlaku či svobody?

_42389134_niqab_ap203b
Proč si musí ženy zakrývat hlavu?“ Toto je jedna z otázek, která je pokládána jak muslimy, tak i nemuslimy.
Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá – Muslimky nosí hidžáb (zahalení hlavy a těla), protože jim to Alláh nařídil.
Další důvody zahrnují cudnost jak u mužů tak i u žen: Oba budou oceněni podle jejich inteligence a schopností místo jejich vzhledů a sexuality
Muslimka, která si zahaluje vlasy, tím dáva prohlášení o její identitě. Kdokoliv ji uvidí ví, že je muslimka a má dobrý morální charakter
Slovo hidžáb pochází z arabského slova hadžaba, což znamená skryti pohledům, zahalení, zakrytí

Jen málo náboženských projevů vyvolává tak silné emoce jako zahalování muslimských žen.
Na západě bývá zahalování chápáno jako symbol útlaku. Pro mnohé zahalování žen evokuje obraz pasivity a podřazenosti, je spojováno s útlakem žen.
.
V Koránu jsou 4 pasáže mluvící o zahalování žen

• Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví - a to je pro ně čistší, vždyť Bůh dobře je zpraven o všem, co konají.

• A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení! 24/30-31

A není hříchem pro starší ženy, které již nemají naději na sňatek, jestliže odloží své oděvy, aniž ovšem staví na odiv ozdoby své. Však zdrží-li se toho, bude to pro ně vhodnější. A Bůh je slyšící, vševědoucí. 24/60

Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný. 33/59

Vy, kteří věříte! Nevcházejte do domů prorokových, pokud vám to nebude dovoleno, kvůli jídlu, nečekajíce, až bude připravené! Jste-li však vyzváni, vstupte! A když dojíte, rozejděte se a nepouštějte se do důvěrných hovorů, neboť to se dotýká proroka a on se před vámi stydí! Avšak Bůh se nestydí říci pravdu. Když žádáte manželky prorokovy o nějaký předmět, žádejte o to přes závěs, to bude čistší pro srdce vaše i srdce jejich. A není vám dovoleno bolestně se dotýkat posla Božího ani se kdy oženit s manželkami jeho po něm; a to je před Bohem hřích nesmírný. 33/53


Aisha vyprávěla, že jednou vstoupila Asma, dcera Abu Bakra, do Prorokova domu a měla na sobě průsvitné šaty. Prorok řekl:“ O, Asma! Když žena dosáhne věku menstruace, měla by ukazovat jen toto , a ukázal na svou tvář a ruce (Abu Dawud)
Aisha vyprávěla, že se Posel Boží , mír s ním, modlíval ranní modlitbu a s ním věřící ženy zahalené do hábitů. Potom se vrátily domů a nikdo je nepoznal( Bukhari)

Islám nestanovil přesně styl oblečení či druh oblečení muslimky, nicméně jsou zde určité požadavky, které musí být splněny. Prvním požadavkem jsou části těla, které musí být zahaleny.
Druhým požadavkem je volnost. Oblečení musí být natolik volné, aby neukazovalo ženské křivky.
Tloušťka je třetím požadavkem. Oblečení musí být natolik „silné“, aby neukazovalo barvu kůže nebo křivky
Dalším požadavkem je skromný vzhled. Oblečení by nemělo přitahovat pozornost mužů. Nemělo by také být lesklé a jasných barev, aby si každý všimnul oblečení ženy.

Jsou zde další požadavky:
Žena se nesmí oblékat tak, aby vypadala jako muž. Ibn Abbas převyprávěl od Proroka, mír a požehnání Alláha s ním, “Prorok proklel muže, kteří se oblékají (vypadají) jako ženy a ženy, které vypadají (oblékají se) jako muži.“ (Bukhari)

Žena by se neměla oblékat podobně jako nevěřící.

Oblečení má být skromné, ne přehnaně krásné a také ne přehnaně dekorované, aby nepřitahovalo údivy a sympatie.

Hidžáb není pouze zahalení, ale důležitěji, je to také chování, mluva a vzhled na veřejnosti. Oblečení je pouze slupkou.

V otázce zahalení tváře se názory liší, někdo podporuje názor, že je to povinné(fard), někdo se přiklání , že se jedná o sunnu

Když byl zjeven verš o zahalování 33/59(viz výše) , ženy medínských muslimů –ansar- vyšly ven s černou tkaninou na hlavách (Abu Dawud)

Aisha vyprávěla, že když Prorokovy ženy vykonávaly pouť, braly si s sebou cestovní doprovod. Když je tento doprovod míjel, nechavaly si sklouznout džilbab z hlavy přes tvář, a když doprovod prošel zase se odhalily(Abu Dawud)

niqab
16.01.2008 20:25:27 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se