« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Poslední hodina

clock2
Což mohou očekávat něco jiného, než že Hodina k nim znenadání přikvačí, když již se objevily její příznaky? K čemu bude jim dobré její připomínání, až na ně udeří? 47/18<
Známky Poslední Hodiny z Koránu
# a ptá se: „Kdy vůbec ten den zmrtvýchvstání nastane?“
# Až zrak se oslepí,
# až měsíc se zatmí,
# až slunce s měsícem se spojí,
# tehdy člověk vykřikne: „Kam prchnout mám?“ 75/6-10

# Takový je zásah Pána tvého, když města zasahuje, jež nespravedlivá jsou. A zásah Jeho věru bolestný je a prudký!
# A zajisté je v tom znamení pro toho, kdo bojí se trestu dne posledního; a to bude den, v němž lidé budou shromážděni, a bude to den, v němž všichni budou přítomni,
# Námi pouze do lhůty stanovené odložený.
# A v den, až se dostaví, nepromluví duše žádná bez Jeho svolení a budou mezi nimi nešťastní i blažení.
# Pokud se týká nešťastníků, ti do ohně přijdou a v něm bude pro ně jen sténání a úpěni
# a zůstanou tam navěky, dokud nebesa a země budou trvat a dokud Pán tvůj nebude chtít jinak; a Pán tvůj je věru vykonavatelem toho, co si přeje. 11/102-107

Ukážeme jim znamení Svá ve všech světa končinách i v nich samých, dokud se jim jasným nestane, že toto pravdou je. A což Pánu tvému nestačí, že svědkem je všech věcí? 41/53

Nenalezneš žádné lidi, věřící v Boha a v den poslední, přátelit se s těmi, kdož se protiví Bohu a poslu Jeho, byť to byli otcové jejich či synové jejich anebo bratři jejich či rod jejich. Do srdcí těchto vepsal Bůh víru a podpořil je duchem od Něho pocházejícím. A uvede je do zahrad, pod nimiž řeky tekou a v nichž nesmrtelní budou. Bůh nalezl v nich zalíbení a oni nalezli zalíbeni v Něm - a tito tvoří stranu Boží! A což nebudou ti, kdož ke straně Boží patří, blažení? 58/22

# Nač se vzájemně vyptávají?
# Na zvěst nesmírnou,
# o níž se mezi sebou přou.
# Však pozor, záhy poznají,
# a znovu: však pozor, záhy poznají! 78/1-5

A to je věru znamením Hodiny; nepochybujte o ní, nýbrž následujte mne, neboť toto stezka přímá je. 43/61

# A naslouchej dni, kdy hlasatel zavolá z místa blízkého;
# ten den, kdy zaslechnou křik skutečně, to bude den vzkříšení.
# My věru život i smrt dáváme a u Nás je cíl konečný. 50/41-3

V den, kdy Hodina udeří, hříšníci přísahat budou, že v hrobech zůstali jen hodinu jedinou. Takto se sami klamali! 30/55

# V ten den budou jedny tváře zářící
# a ke svému Pánu hledící
# a jiné tváře v ten den budou sinalé, tušící, 75/22-4

Menší známky Poslední Hodiny( ty , co jsou nám ukazovány stále)
1. příchod Posledního Proroka Muhammada, mír s ním
2. otrok se stane pánem
3. budou stavěny vysoké budovy
4. vědomosti islamu budou ztráceny, zatímco ignorance bude narůstat
5. pití a smilstvo bude narůstat
6. populace mužů se bude snižovat, bude více žen(50 na jednoho muže)
7. 30 lidí se bude prohlašovat za proroky, následovat Dajjala- antichrista-
8. bude mnoho bohatých lidí, bude těžké najít někoho pro příjem zakátu
9. zabíjení bude narůstat
10.čas bude zkrácen, rok bude jako měsíc, měsíc jako den
11.dvě velké země budou bojovat azabíjet jedni druhé, obě budou prohlašovat stejnou věc
12.více zemětřesení
13. některí si budou přát být v hrobech místo mrtvích , aby nevideli tu hruzu

Hlavní známky
(když začnou , Hodina je již velmi blízko)
1. Dajjal přijde, bude prohlašovat, že je Bůh, nevěřící ho budou následovat, bude mít červený obličej, slepý na pravé oko, mezi očima napsáno kafir, bude procházet kolem celého světa, jen do Madiny a Mekky nebude schopen vejít.
2.v čase dajjala přijde Al-Mahdi, bude volat k islamu, jeho jmeno bude bude stejne , jako Muhammad ibn abd ALLAH, bude pocházet z Fatimy, dcery Proroka, mír s ním
3. Ježíš přijde v čase dajjala, stejne jako Mahdi, sestoupi v čase fajru v mešitě v Damašku, hlavní město Syrie, bude střední výšky, červený obličej, vlasy budou vypadat jako po koupeli, bude volat lid zpět k islamu, lide Khiny budou přecházet k islamu, rozbije kříž, , zabije Dajjala, bude dlouho na Zemi a pak zemře
4. přijde zvíře a bude volat lid zpět k islamu
Až dopadne na ně slovo rozhodné, dáme vystoupit ze země zvířeti, které promluví k nim a řekne: „Lidé věru o Našich znameních nebyli přesvědčeni!“ 27/82
5.Gog a Magog rozbijou hráz, budou pustošit zemi, pít všechnu vodu, zabíjet lidi, dokud Allah nepošle pomoc proti nim a budou zabiti
6. tři místa na zemi budou potopena a spolknuta zemí, jedno na východě, jedno na západe a jedno na saudsko arabském poloostrově
7.oheň přijde z oblasti Aden v Jemenu
8. slunce vyjde na západě
9.objeví se kouř přes zemi , věříci budou mít z toho něco jako lehké nachlazení, zatímco nevěřící tím budou biti mnohem více, nakonec přijde studený vítr a zabije všechny věřící, zanechá pouze nevěřící, kteří budou poté svědky Poslední Hodiny. Anděl Israfil zatroubí a vzkříšení všech lidí začne


clock
24.01.2008 12:08:36 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se