« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Dadždžal

dajjal
Dadždžal
Dadždžal se objeví až když se přiblíží konec světa. Doba po kterou zde zůstane bude časem nesmírných zkoušek pro celé lidstvo. Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nám řekl, „Žádná zkouška na povrchu země, od doby kdy Alláh stvořil děti Adama, nebude větší než zkouška Dadždžala. Vězte že nebyl seslán prorok, který by před ním nevaroval svůj lid a já jsem poslední prorok a vy jste poslední národy a tak se nevyhnutelně objeví mezi vámi.“ (Ibn Madžah, Ibn Khuzajmah a al-Hakim). Největší množství následníku Dadždžala bude z židů: „Sedmdesát tisíc židů z Isfahana, oděných do plášťů, budou následovat Dadždžala. (Muslim) Židé uvěří, že on je zázrakem od Alláha, že jim navrátí jejich království. Budou jej nazývat Mesiášem, synem Davida.

Kdy se objeví?
Jen krátce před Dadždžalovým zjevením budou muslimové na vrcholku jejich vojenské síly. Vypadá to, že důvod Dadždžala bude zničit moc muslimů. V tu dobu, muslimové uzavřou mírovou smlouvu s křesťany a společně budou bojovat a zvítězí nad nimi, ale křesťané ji poruší. Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nás informoval: „Uzavřete mírovou smlouvu s nimi (křesťany) a společně napadnete nepřítele za Římem. Budete vítězní a poberete mnoho kořisti. Poté se utáboříte na kopcovité pastvině, když jeden z nich (křesťanů) přijde a pozdvihne kříž a řekne: „Vítězství kříži“, a tak jeden z muslimů přijde a zabije ho. Poté křesťané poruší smlouvu a připraví se na al-Malhamah.“ (Abu Dáwúd)Al Malhamah

Při přiblížení se k této bitvě mezi muslimy a křesťany, budou muži opouštět křesťanství a přijmou Islám v hojném počtu. Stanou se z nejlepších muslimů a zbývající křesťané je budou agresivně pronásledovat. Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, řekl: „Hodina nepřijde dříve než (křesťanský) tábor v al-Amaq nebo Dabiq. Vojsko, sestaveno z nejlepších lidí světa, v tu dobu, vyjde ke střetu s nimi z Medíny. Když se postaví do řad, (křesťané) řeknou: ‚Nestůjte mezi námi a těmi, kteří od nás vzali vězně. Bojujeme proti nim.‘ Muslimové řeknou: ‚Ne! Při Alláhu, nebudeme stát stranou a nechat vás bojovat naše bratry.‘ Na to začnou bojovat. Jedna třetina uteče a Alláh jim nikdy neodpustí, jedna třetina bude zabita a bude z nejlepších matrýrů v očích Alláha a další třetina, která nikdy nebyla vystavena zkouškám, zvítězí a dobyje Konstantinopol. Poté co pověsí své meče na olivové stromy a začnou si rozdělovat kořist, Satan na ně zakřičí, že Dadždžal zabral jejich místa v jejich rodinách. Rozběhnou se, ale zjistí, že to není pravda. Nicméně když dosáhnou aš-Šamu (oblasti dnešní Sýrie, Palestiny, Jordánska, Libanonu) Dadždžal se objeví. Zatímco se připravují na boj s ním a postaví se do řad, salát nastane a poté, Ježíš, syn Mariin sestoupí.‘ (Muslim)

Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, byl dotázán na délku té bitvy – jak strašná bude a jak velikou oběť muslimové podají. Odpověděl: „Hodina nepřijde dříve než si lidé nebudou moci rozdělit dědictví či se radovat nad kořistí.“ Ukazujíce směrem k aš-Šam řekl: „Nepřítel shromáždí vojska proti nim.‘ Společníci se dotázali: „Myslíš tím (křesťany)?‘ Odpověděl: ‚Ano a poté bude strašlivý boj. Muslimové se připraví k boj na smrt a návratu pouze pokud budou vítězní. Budou bojovat dokud nenastane noc, obě strany vezmou kořist, ale nikdo nebude vítězem. Poté se muslimové opět připraví k boj na smrt a návrat pouze pokud budou vítězní. Budou bojovat dokud nepřijde noc a obě strany poberou kořist, ale nikdo nebude vítězem. Čtvrtého dne se zbývající muslimové navrátí do boje a Alláh učiní, aby byli nepřátele poraženi. Bude to bitva jaká ještě nebyla nikdy viděna, dokonce ikdyby měl pták proletět mezi řadami, padne mrtev ještě před tím, než doletí na konec. Z každé sté rodiny přežije jen jeden muž. Proto jak by se mohl radovat z kořisti či rozdělit jakékoliv dědictví?‘“ (Muslim)

Rozpoznání Dadždžala
Dadždžal bude tvrdit, že je Alláh. Vykoná veliké činy aby dokázal jeho tvrzení. Ale každý opravdový věřící, ať již znalý písma či ne, bude schopen z jeho čela přečíst slovo káfir, jak bylo prohlášeno prorokem Muhammadem, nechť mu Alláh požehná a dá mír. On, nechť mu Alláh požehná a dá mír, také popsal jeho fyzický vzhled jako: malý, tlustý, červený v obličeji, s nohama do O, kučeravými vlasy a jedním okem. Jedno z jeho ok je zhlazeno a není ani vyčnívající, ani zapadající, ale je podobné plovoucímu hroznu. „Pokud jste zmateni, vězte, že váš Pán není jednooký a nikdo nebude schopen Jej vidět (na tomto světě).“ (Převyprávěno Buchárím, Muslimem, Ahmadem a Abú Dáwúdem) A ve vyprávění převyprávěném Muslimem a Buchárím, Prorok, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nám řekl, že: „Nebyl zde nikdy prorok, který by nevaroval svůj lid před jednookým Dadždžalem. Pravdivě je jednooký a s písmeny Kaf, Fa‘, Ra, které znamenají kořeny slova ‘káfir‘ či ‘bezvěrec‘. Faktem je, že tyto písmena budou napsána mezi jeho očima na čele.

Bude se po světě pohybovat s obrovskou rychlostí, „jako mrak poháněn větrem.“ (Muslim) Prorok, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nás informoval, „On (Dadždžal) bude mít dvě tekoucí řeky. Jedna bude vypadat jako čistá voda a druhá bude vypadat jako planoucí oheň. Kdokoliv se toho dožije, nechť okusí tu řeku, která se zdá jako oheň, nechť pak zavře oči a napije se z ní, neboť to bude chladná voda“...“a chladná voda bude ohněm.“ (Buchárí)

Dadždžal bude mít pomoc od ďáblů: „Řekne beduínu: ‚Co bys řekl na to, kdybych přivedl tvého otce a matku zpět k životu? Prohlásíš pak, že jsem tvůj Pán?‘ Beduín řekne, ‚Ano‘ a tak dva ďáblové vezmou podobu jeho otce a matky a řeknou: ‚Ó synu, následuj jej, neboť on je tvým Pánem.‘“ (Ibn Madžah, Ibn Khuzajmah a al-Hakim).

Zvířata a věci budou konat jeho rozkazy: „Přijde k lidem a zavolá na ně a oni mu uvěří a odpoví na jeho volání. Na jeho rozkaz bude pršet a země předvede svou úrodu. Jejich zvířata se budou pást na těchto plodinách a navrátí se s jejich vemeny naplněnými mlékem a jejich slabinami napnutými. Pak přijde k lidem a bude na ně volat, ale bude odmítnut. Odejde od nich a přepadne je hladomor a nebudou mít nic ve formě majetku. Projde kolem pustiny a řekne: ‚předlož své poklady‘ a její poklady jej budou následovat jako hejna včel.“ (Muslim)

Jeho doba bude naplněna extrémními zkouškami, jelikož jej Alláh stvořil jako zkoušku pro lid. Pouze ti, jejichž víra je silná odolají velikému pokušení a síle Dadždžala. Bude vládnout světu po čtyřicet dní, ale nebudou to dny jako jiné. „Čtyřicet dní a jeden tento den bude jako rok a další den bude jako měsíc a další jako týden a zbývající budou stejné délky jako obyčejné dny.“ Společnící, kteří byli vždy zaujatí záležitostmi víry a uctívání, se zeptali Proroka Muhammada, nechť mu Alláh požehná a dá mír: ‚Ó Posle Alláha, pro den, který bude jako rok, bude stačit modlitba jako pro jeden den?‘ Odpověděl: ‚Ne, musíte odhadnout čas a dodržet salah.‘“ (Muslim) Což znamená, že ten den bude opravdu prodloužen a nebude to díky lidské představivosti.

Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, řekl: „Nebude města, které Dadždžal nenavštíví, kromě Mekky a Medíny, neboť jejich brány budou střeženy anděly, kteří je obklopí. Proto se utáboří ve slané mokřině (nedaleko Medíny). Medína bude otřesena třemi velikými otřesy po kterých z ní všichni neveřící a hypokrytci odejdou.“ (Buchárí a Muslim)

Dadždžal bude zničen Prorokem Ísou (Ježíšem), mír s ním, který sestoupí na zem a roznese mír.Dadždžal je na živu a uvězněn na odlehlém ostrově
Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, jednou shromáždil muslimy v mešitě a řekl: „Jste tu díky tomu, že Tamim ad-Darimu, křesťan, který přijal Islám, mi řekl něco co se shoduje s tím, co jsem vám již řekl o Dadždžalu. Řekl mi, že plul na lodi s třiceti muži z Banu Lakham a Banu Džudham. Vlny je přehazovaly asi měsíc, než se ocitli při západu slunce blízko ostrova. Byli potkáni zvířetem, které bylo tak chlupaté, že člověk nedokázal rozeznat předek od zad. Řekli: ‚Běda ti! Co jsi?‘ Řeklo to: ‚Já jsem al-Džassasah.‘ Zeptali se: ‚Co je Džassasah?‘ Odpovědělo to: ‚Ó lidé, běžte k tomu muži v klášteru, horlivě o vás chce vědět.‘“ Tamim řekl, že když nám pojmenoval toho člověka, měli jsme strach, aby to nebyl ďábel. Tamim řekl: „Šli jsme rychle do kláštěra. Tam jsme nalezli obrovského muže s rukama svázanýma ke krku a s železnými pouty mezi jeho nohami po kotníky. Řekli jsme: ‚Běda tobě, co jsi?‘ Řeklo to: ‚Brzy o mě budete vědět. Řekněte mi, kdo jste.‘ Odpověděli jsme: ‚Jsme lidé z Arábie. Pluli jsme na lodi, ale vlny si nás přehazovaly po měsíc a přinesly nás na tvůj ostrov, kde jsme potkali zvíře, které bylo tak chlupaté, že jsme nedokázali rozeznat jeho předek od zad.‘ Řekli jsme tomu: ‚Běda tobě, co jsi?‘ Řeklo to: ‚Jsem al-Džassasah.‘ Zeptali jsme se: ‚Co je al-Džassasah?‘ A řeklo nám to: ‚Běžte k tomu muži v kláštěře, neboť o vás chce horlivě vědět.‘ A tak jsme k tobě rychle přišli rychle, strachujíce se, aby to nebyl ďábel.‘ Muž řekl: ‚Povězte mi o datlových palmách v Beisanu.‘ Řekli jsme: ‚Co o nich chceš vědět?‘ Odpověděl: ‚Chci vědět, zda tyto stromy nesou ovoce.‘ Řekli jsme: ‚Ano.‘ Řekl: ‚Brzy nebudou nést ovoce.‘ Pak řekl: ‚Povězte mi o jezeru Tabariajh (v Palestině).‘ Řekli jsme: ‚Co o něm chceš vědět?‘ Řekl: ‚Je tam stále voda?‘ Řekli jsme: ‚Ano‘. Řekl: ‚Brzy bude suché.‘ Pak řekl: ‚Povězte mi o prameni Zugharu.‘ Řekli jsme: ‚Co o něm chceš vědět?‘ Zeptal se: ‚Je tam stále voda a zavlažuje pozemek?‘ Řekli jsme: ‚Ano, je tam spousta vody a lidé z ní zavlažují pozemky.‘ Pak řekl: ‚Povězte mi o negramotném proroku (Muhammadovi), co učinil?‘ Řekli jsme: ‚Odešel z Mekky a usadil se v Játribu (pozdější Medína).‘ Řekl: ‚Bojují proti němu arabové?‘ Řekli jsme: ‚Ano.‘ Řekl: ‚Jak s nimi nakládá?‘ A tak jsme mu řekli jak prorok Muhammad přemohl araby kolem něj a že jej následují. Řekl: ‚Opravdu se to stalo?‘ Řekli jsme: ‚Ano.‘ Řekl: ‚Je pro ně lepší jej následovat. Teď vám povím něco o mě. Jsem Dadždžal. Brzy mi bude povoleno opustit toto místo. Objevím se a procestuji svět. Během čtyřiceti nocí projdu každým městem kromě Mekky a Medíny, neboť ty mi byly zakázané. Pokaždé když se pokusím o kterékoliv z nich, setkám se s andělem nesoucím odhalený meč, který mi zabrání ve vstupu. Andělé budou strážit každý průchod, který k nim vede.‘“ (Muslim)

Sestoupení Ísy (Ježíše)
Ísa (Ježís), mír s ním, se navrátí na konci doby, jak je řečeno v Koránu: “A on (Ježís) bude znamením Hodiny“ (43:61)Dobré zprávy pro muslimy

Korán nám říká o vystoupení proroka Ísy do nebe a jeho budoucí návrat na svět: „a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě pozdvihl , neboť Bůh je mocný, moudrý. A věru není nikdo mezi vlastníky Písma, kdo by v Něj neuvěřil předtím, než zemře - a v den zmrtvýchvstání bude pak proti nim svědkem.“ (4:157-159)

Prorok Ísa, mír s ním, sestoupí v době, kdy budou muslimové v největších útrapách. Přijde jim na pomoc a učiní, aby víra Alláha převládla na světě. V té době budou pro lidstvo pouze dvě možnosti a to buď přijmout Islám a nebo zemřít. Muslimové jej rozeznají podle rysů, které jim Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, popsal. Řekl: „Jsem nejblíže ze všech lidí k Ísovi, synu Maryam, neboť tu není žádný prorok mezi mnou a jím. Navrátí se a když jej uvidíte, poznáte jej. Je střední postavy a jeho pleť je načervenalo-bílá, bude mít dvojí šat a jeho vlasy budou vypadat mokré, ikdyž se jich voda nedotkla.“ (Ahmad)

Dodatečně řekl: „Alláh sešle Mesiáše, syna Mariina, a on sestoupí k bílému minaretu východně od Damašku, oděn do dvou šatů zbarveného šafránem, pokládajíce jeho ruce na křídla dvou andělů. Když skloní hlavu, kapky potu z ní spadnou, a když svou hlavu pozvedne, kuličky jako perly se z ní rozptýlí. Každý nevěřící, který ucítí jeho vůni (dechu) zemře a jeho dech dosáhne tak daleko jak jen uvidí. Bude hledat Dadždžala až jej najde u vrat Ludda, kde jej zabije. Pak skupina lidí, které Alláh ochránil, přijde k Ísovi, synu Maryam a on smyje stopy útrap z jejich obličeje a řekne jim o jejich místě v Ráji. V tuto chvíli Alláh zjeví Ísovi: ‚Přivedl jsem některé z mých služebníků, s kterými nikdo není schopen bojovat. Vezmi mé služebníky bezpečně do at-Tour.“ (Muslim)

Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nás informoval: „Zatímco imám půjde dopředu aby je (muslimské vojáky) vedl v jejich fadžr modlitbě, Ísa, syn Maryam sestoupí. Imám poodstoupí, aby mohl Ísa vést lidi v modlitbě, ale Ísa dá ruce na jeho ramena a řekne: ‚Běz a veď v modlitbě, neboť volání k modlitbě (iqamah) již bylo pro tebe učiněno a tak imám bude vést lidi v modlitbě.“ (Ibn Madžah, Ibn Khuzajmah a al-Hakim). Symbolické gesto Ísy nechat imáma vést modlitbu ukáže, že následuje islamskou šari’a.

První věc, kterou prorok Ísa, mír s ním, učiní, bude zabití Dadždžala jeho vlastníma rukama. Poté co imám dokončí modlitbu Ísa řekne: ‚Otevřete bránu.‘ Otevřou bránu a za ní bude Dadždžal a sedumtisíc židů, každý z nich bude mír meč a štít. Když Dadždžal uvidí Ísu, začne se rozpouštět jako sůl ve vodě a bude utíkat pryč. Ísa řekne: ‚Budeš na živu dokud tě nasrazím mým mečem.‘ Ísa jej dostihne u západní brány Luddu a zabije ho a židé budou přemoženi s pomocí Alláha. (Ibn Madžah, Ibn Khuzajmah, al-Hakim)

Proto první člověk, který zemře v rukou Ísy bude Dadždžal. Židé budou přemoženi s pomocí Alláha. Nebudou schopni se skrýt za žádným kamenem, zdí, zvířetem nebo stromem (kromě Boxthornu / pozn. překladatele: druh neopádavajícího stromu / neboť je to jejich strom), bez toho, aby řeklo: ‚Ó muslime, ó služebníku Alláha! Tady je žid, pojď a zabij jej.‘“ (Ibn Madžah a Ibn Khuzajmah)

Po smrti Dadždžala a úlevy lidí od jeho útlaku, se bude Ísa soustředit na úkol, který má vykonat. Tento úkol bude vládnout lidu se spravedlností a poctivostí aplikováním islamské šhari’ah, kterou prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, byl seslán ustanovit. Zruší všechny praktiky, které se neshodují s šari’ah: „Při Němž v Jehož rukou je má duše, beze vších pochyb syn Maryam sejde k vám jako spravedlivý vůdce. Rozbije kříž, zabije prasata a zruší Džizjah. Majetek bude v takové hojnosti, že nikdo se o něj nebude starat a jediné padnutí na tvář (sadžda) bude lepší, než celý svět a vše co je v něm.“ (Buchárí, Fat-hul Bari). Ísa bude bojovat s nevěřícími a zruší všechny jiné náboženství dokud všichni nebudou uctívat Alláha.Mír na zemi
Před koncem světa, bude poslední bitva mezi pravdou a lží. Pravda zvítězí a mír a blahobyt na světě převládne. Na jedne straně bude prorok Ísa, mír s ním, s muslimy a na druhé nevěřící vedeni Dadždžalem. Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, řekl: „Mír převládne a lidé budou používat své meče jako srpy. Nebe sešle déšť v hojnosti a země předloží své požehnání.“ (Ahmad) „Nenávist zmizí. Každé škodlivé zvíře bude učiněno neškodným, tak, že dítě položí svou ruku do hadí pusy bez toho, aby si ublížilo a děvčátka budou moci zahnat lva, vlk bude moci jít mezi ovce, jako by byl ovčák. Země bude naplněna mírem, tak jako je nádoba naplněna vodou. Lidé budou v naprostém klidu a moc bude Kurajšovcům odebrána. Země bude jako stříbrná mísa a bude produkovat své ovoce tak hojně, že když se skupina lidí sejde a bude jíst trs hrozna nebo pomeranč, bude naplněná. Býk (tažně zvíře) bude stát přemnoho peněz, zatímco kůň pouze pár dirhamů.“ (Ibn Madžah)

Pak Ísa, mír s ním, zemře a lidstvo opět spadne do bezedné hlubiny ignorace a odpadlictví do konce časů, kdy Hodina přijde na ty nejhorší lidi a zničí je.

Křesťané a židé věří v návrat mesiáše
Islám, křesťanství a židovství věří v příchod vůdce veliké a poslední bitvy, jehož všichni nazývají Mesiáš.

Židé se těší na jeho příchod, protože jak tvrdí, přinese Boží království na svět, poté co upevní židovský národ v Palestině. Čekají na vůdce z dětí proroka Dawúda (Davida), mír s ním. Podle imáma Ibnul Qajjíma, když tento vůdce „hne svými rty v modlitbě, všechny národy zhynou.“ Tvrdí, že on je ten zaslíbený Mesiáš a nazývají jej ‘Princem míru‘. Věříce, že podrobí lidstvo státu Izraelskému, připravují se na jeho příchod shromažďováním v Palestině. Podle jejich víry, přijde aby vládl světu a bude sídlit v Jeruzalémě, které vezme jako hlavní město. Člověk na kterého čekají je Dadždžal, jehož křesťané nazývají antikristem. Toto je důvod, proč bude většina následovníků Dadždžala z židů.

Křesťané a muslimové se shodují na tom, že zaslíbený Mesiáš, vůdce, je Ísa, který sestoupí z nebe a navrátí se na zem, aby vedl ve veliké bitvě. Tato bitva bude vedena Ísou proti Dadždžalu a jeho následovníkům.

Křesťané věří, že před druhým příchodem Ísy, ti kdož věří v Ísu, jako syna božího, pocítí ‘extázi‘ při vyzvednuti do nebe k setkání s jejich Pánem a takto budou ochráněni před Antikristem. Zakládají svou víru na zkorumpovaném textu Bible: “Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme.” (1Te 4:16-17) Zbytek lidí bude zanechán ke zkáze s princem temnoty, syna Satana.

„Král (Dadždžal) zajisté ten bude činiti podlé vůle své, a pozdvihne se a zvelebí nad každého boha, i proti Bohu nade všemi bohy nejsilnějšímu mluviti bude divné věci; a šťastně se mu povede až do vykonání prchlivosti, ažby se to, což uloženo jest, vykonalo.“ (Daniel 11:36)

Křesťané věří, že armagedon bude v malém údolí Meggido v Palestině. Tvrdí, že bitva, která bude vedena Ísou proti Dadždžalu a jeho následovníkům, bude završena vítězstvím křesťanů a celkovým zničením ne-křesťanů, kteří se utopí v jezeru ohně hořícím pekelnou sírou. Toto je založeno na zkorumpovaném textu Bible: „I viděl jsem jednoho anděla, an stojí v slunci, a zkřikl hlasem velikým, řka všechněm ptákům, kteříž létali po prostřed nebes: Poďte, a shromažďte se k večeři velikého Boha, Abyste jedli těla králů, a těla hejtmanů, a těla silných, a těla koňů, i těch, kteříž na nich sedí, a těla všech svobodných i služebníků, i malých i velikých. I viděl jsem šelmu a krále země a vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, kterýž seděl na tom koni, a s rytířstvem jeho. I jata jest ta šelma, a s ní falešný prorok ten, kterýž činíval divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy, a kteříž se klaněli obrazu jejímu. I uvrženi jsou oba za živa do jezera ohnivého, hořícího sirou. A jiní zbiti jsou mečem toho, kterýž seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všickni ptáci nasyceni jsou těly jejich.” (Zjevení 19:17-21)

Proč židovsko-křesťanská koalice v Palestině?

Alláh Vznešený řekl: „Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým.“ (5:51) Ikdyž se neshodují ve svých teoriích výsledku al-Malhamahu, židé a křesťané se stali společníky proti muslimům v Palestině. Al-Aqsa mešita je situována v Jeruzalémě a je třetím nejsvatějším místem pro muslimy. Podle zkorumpovaného textu Starého Zákona, se všichni židé musí navrátit do Palestiny a před tím než přijde Mesiáš, postavit Chrám na stejném místě kde je al Aqsa. Právě v této perspektivě se židé i křesťané shodují v ustanovení státu Izraele a migraci všech židů do Palestiny. Křesťané věří, že Mesiáš přijde na konci gregoriánského milenia a bude vládnout na světě tisíc let. Alláh říká: „Odpověz: „Každý je v očekávání, čekejte tedy i vy! A záhy se dozvíte, kdo po stezce přímé kráčí a kdo správně je veden!“ (20:135)

Mešita al-Aqsa je v nebezpečí

Křesťané, obzvláště evangelíci, věří, že Ísa zabije Dadždžala, který bude žid tak jako jeho následovníci. Ale věří, že všichni židé konvertují do křesťanství poté, co bude Dadždžal přemožen. Proto křesťané nenamítají shromažďování židů v Izraeli. Nicméně židé věří v jejich vítězství a znovuustavení jejich státu nenastane dříve, než bude ‘Chrám‘ postaven. Tento chrám musí být postaven na místě, kde dnes stojí al-Aqsa. Očekávají znamení, které jim naznačí, že se to má stát, ale protože věří, že mohou (a mají) popohnat jejich zjevení, rádi by viděli mešitu al-Aqsa zničenou dříve než později. Nicméně jsou již připraveni ke stavbě chrámu, protože již vykonali všechny důležité kroky. Některé jsou níže zminěné:

Záměrná agrese:

‘Chrám‘ je starodávné jméno pro vybrané místo uctívání již před Islámem. Chrám, který v Jeruzalémě existoval před dvěmi tisíciletími představoval kroky al-Aqsy před Islámem. Prorok, nechť mu Alláh požehná a dá mír, byl dotázán na první mešitu kdy postavenou. Řekl: „Al-Masdžid al-Haram (v Mecce).“ A když byl dotázán na druhou mešitu, řekl: „Al-Masdžid al-Aqsa.“ Pak dodal, že mezi těmito dvěma bylo čtyricet let. (Buchárí) Obě byly zbudovány Ibrahímem (Abrahamem), mír s ním. První chrám, který byl postaven byl zničen kolem roku 587 před Kristem rukama krále Babylónu a druhý chrám byl zničen Římany 70 CE a od té doby nebyl znovu postaven.

V příchodu veliké události Islámu, al-Isrá (noční cesta Proroka, nechť mu Alláh požehná a dá mír, z Mekky do Jeruzaléma), bylo označeno, že se tato oblast stane dědictvím muslimů a že toto posvátné místo by nemělo býti v rukou neveřících.. Proto prvním okamžitým gólem muslimů po sjednocení arabské poloostrova (bitva Tabuku), bylo osvobození tohoto místa. Teď, po dvou tisícech let zničení chrámu a 1344 let po postavení al-Aqsa mešity, chtějí židé zničit tuto mešitu a postavit na jejím místě třetí chrám. Bohužel již učinili veliké kroky k dosažení tohoto gólu:

Okupace al-Aqsa mešity židy:

Al-Quds (Jeruzalém), město, kde byla al-Aqsa postavena, bylo z poloviny snězeno židy, když okupovali jeho západní část po válce v roce 1948. Nyní mají plán (nazván Jeruzalém 2000) spolknout východní část, kde jsou muslimové. Prvně židovští osadníci napadali území, které bylo ze 100% obydlené Palestinci do takové míry, že se to město stalo ‘pevností radikálních židů‘ (Newsweek 9/5/96). Jejich gólem je zajistit silnou židovskou většinu ve východní části města. Za druhé, izolace města od zbyvající Palestiny je umožněna roztažením městkého území židovskými osadníky a tak se stává zabírání daleko snažším.

Sbírání svatých kamenů k postavení chrámu:

V roce 1989 židé tvrdili, že nalezli ’svatý‘ kámen, který váží více než pět tun, který dají jako základní kámen pro třetí chrám blízko mešity al-Aqsa. Od té doby, jsou posedlí hledáním svatých kamenů na všech místech, dokonce i vykořeňováním dlažby. Radikální židé již připravili vše pro jejich rituály v chrámu. K sekání a hlazení v Izraeli přinesli kameny z Neguevské pustiny. Budou potřebovat šest miliónů kamenů. ‘Není již tajemstvím, že chrám byl navržen v USA americkými židovskými architekty. Nákresy jsou k dispozici izraelské vládě.‘ (Francouzská tisková agentúra, srpen 1997)

Jiné přípravy jsou již na cestě ke znovuoživení rituálů, které byly v chrámu praktikovány. Oltář je již připraven. Rabíni připravují celé generace k vykonání rituálů. Všechny potřeby, jako přijímání a dokonce i modlitební koberce, které budou potřebovány jakmile je chrám postaven, jsou již připraveny.

Menorah, tabut a svatá kráva:

Bez jejich náboženského symbolu, menorah, není chrám dokončen. Židé věří, že menorah, která byla v prvním chrámu a shořením chrámu se ztratila, byla před ohněm zachráněna a stále existuje. Neustavičně ji hledají, ale prozatím byla postavena obrovská zlatá menorah za tři milióny dolarů, která bude do chrámu dána.

Židé také hledají tabut (schránku úmluvy), dřevěnou schránku obsahující zbytky toho, co Músa (Mojžís) a Hárún (Áron) zanechali (muslimové věří, že tento tabut byl dán lidem Izraele jako symbol vlády Saula, jak je zmíněno v Koránu 2:248). Věří, že stále existuje pohřbená pod sutí prvního chrámu. K jeho nalezení začali rozsáhlé kopání po mešitou al-Aqsa!

Shrnutě, židě mají vše připraveno k postavení chrámu. Ale nemohou začít se stavbou, dokud, jak věří, nedostanou znamení od Boha. Tímto znamením je červená kráva, která se musí shodovat popisu zmíněném v jejich knize. Tato kráva musí být poražena a spálena a její popel musí být použit k ‘očistě‘ lidí Izraele, neboť nikdo nemůže vstoupit do chrámu bez očisty a židé věří, že pouze po očištěním zbytků krávy budou čistí! Tvrdí, že tato kráva byla narozena v roce 1997. „Rituál zabití červené krávy se stane 3 roky poté, co se narodila, odpočítávání k velikému návratu židů do jejich původního místa uctívání a dobré zprávy příchodu jejich zachránce, Mesiáše. Pokus o dokonání tohoto návratu bude vést k nezapomenutelnému počátku třetího tisíciletí.“ (The Observer, 9/7/97)

Kopání pod mešitou:

Toto je pravděpodobně nejnebezpečnejší a nejzlomyslnější spiknutí ke zničení mešity. Toto kopání již probíhá po dekády a stále pokračuje. Gólem je: vyprázdnit zemi pod dvěmi mešitami, al-Aqsa a Skalní Dóm, zanechávajíce je na prázdných základech, které jsou velmi náchylné ke kolapsu při malém přírodním či člověkem vyvolaném otřesu. Samozřejmě Izraelská vláda neprozrazuje tento gól, ale tvrdí, že jediný důvod kopání je archeologický k nalezení pozůstatků druhého chrámu a jiných artefaktů.

Hloubení tunelů pod al-Aqsou:

Tyto operace nejen napománají k hrozbě základů mešity, ale také zjednodušují a dokončují projekt chrámu v budoucích etapách. V září 1996 byl tunel oficiálně počat a znamení k převrácení mešity na židovský chrám již oficiálně začaly. Další tunely pod mešitou již byly vykopány, což znamená, že se nyní židé a muslimové dělí o toto území. Tyto tunely jsou používány k dočasnému uctívání, zatímco Izraelská vláda již do vnitř umístila elekronické obrazovky, které ukazují al-Quds (Jeruzelém), a na místě al-Aqsy a Skalného dómu, je ukázaný židovský chrám obklopen novými budovami židovské architektúry.

Dadždžal přijde tvrdíce, že je bůh držící nebe a peklo. Jeho záměrem je oklamat a nevěřící jej budou následovat.

Ísa, mír s ním, sestoupí v době fadžr modlitby na mešitu v Damašku, Sýrii. Bude volat lidi do Islámu, ale bude také vojenský vůdce. Lidé knihy přestoupí na Islám a majetek bude v super-hojnosti. Zlomí kříž, zabije prasata a zabije Dadždžala. Zůstane na světě po dlouhý čas a poté zemře.

Dábbah (zvíře) přijde a bude volat lidi zpět do Islámu. Popis tohoto zvířete je neznámý.

Jadžúdž a Madžúdž (Gog a Magog) / dva skryté kmeny/ se osvobodí od hráze, která jej zadržovala a budou ničit svět. Vypijí všechnu vodu a zabijí lidi, dokud na ně Alláh nesešle červa, který je vyhladí. Toto je předběžně před / během času Ísy, ikdyž to není velmi jasné.

Kouř se objeví po celém světě, který způsobí, že věřící chytí něco podobného jako malé nachlazení, zatímco nevěřící jím budou silněji zasaženi. Na konci přijde studený vítr, který zabije všechny věřící, zanechávajíce tak jen neveřící na světě, kteří budou svědky POSLEDNÍ HODINY. Anděl Israfil zatroubí na trupmetu a znovuzrození všech lidských bytostí počne. V tuto chvíli počne Den Znovuzrození, kdy budou nebesa i země Alláhem Nejmocnějším zničeny.

Jak se ochránit před Dadždžalem

Dadždžal přijde v době, kdy budou muslimové vítězní v al-Malhamahu. Jeho záměrem bude zničit islámskou vojenskou sílu, která přemůže křesťany. Nicméně muslimové neodloží své zbraně, ale připraví se na boj s Dadždžalem. Je povinností každého muslima bojovat proti Dadždžalu, pokud se ho dožije, přidáním se k muslimským jednotkám pod vlajkou džíhádu k uchování dínu. Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nás varoval: „Kdokoliv uslyší o příchodu Dadždžala se jej musí stranit, neboť při Alláhu, k němu může přijít člověk, věřící, že má silnou víru, ale pak jej bude následovat díky pochybnostem, které rozšíří.“ (Abú Dáwúd). On, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nám ukázal, jak se před Dadždžalem ochránit.

Hledání úkrytu u Alláha. Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nařídil muslimům hledat ochranu před Dadždžalem u Alláha při každé modlitbě. On samoten říkával prosbu na konci každé modlitby po posledním tašahhúdu, která znamená: „Ó Alláhu, hledám úkryt u Tebe, před trestem Pekla a trestem hrobu, od zkoušek života a smrti a před soužením Dadždžala.“ (Muslim)

Jeskyně (súra al-kahf). Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, nám řekl, zaznamenáno v “Sahíh Muslimu“, že kdokoliv se dožije a bude svědkem Dadždžala, si má zapamatovat prvních deset veršů súry al-Kahf (Jeskyně 18) a bude před Dadždžalem ochráněn.

Hledání úkrytu v Mecce a Medíně. Prorok Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, řekl: „Nebude zde města, které Dadždžal nenavštíví kromě Mekky a Medíny, neboť jejich brány budou střeženy anděly, kteří je obklopí.“ (Buchárí, Muslim) A proto je to tam, kde budou muslimové před Dadždžalem ochráněni.

Al Jumuah vol 11 issue 9 Ramadan 1420


25.01.2008 18:28:39 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se