« Úvod

Smrt, Den zmrtvýchvstání, Peklo II

hells
2. zatroubení na Pozoun

Když zazní troubení na Pozounu poprvé, země i nebesa budou rozbity na kousky a vše materiální podlehne zničení. Nezůstane žádná žijící bytost. Země bude změněna v jinou zemi, stejně jako nebesa:
... v den, kdy země nahrazena bude zemí jinou a nebe jiným nebem a kdy lidé stanou před Alláhem jediným, podmanitelem. 14:48
Situace v tento den je popisována takto:
A budou se tě dotazovat na hory. Odpověz: "Pán můj je na prach rozmetá a jako pustou pláň je zanechá a neuzříš na ní ani zakřivení, ani zvlnění. 20:105-107
Nadchází čas vypořádání lidí s Alláhem a tehdy se hlas Pozounu ozve znovu, podruhé. Lidé, kteří popírali existenci Onoho světa, ožijí a povstanou ze svých hrobů:
A bude zatroubeno na pozoun poprvé a budou zasaženi všichni, kdož na nebesích a na zemi jsou, kromě těch, které Alláh bude chtít ušetřit. A potom bude zatroubeno podruhé, a hle, vstanou všichni a budou se rozhlížet. A rozzáří se země světlem Pána svého a rozložena bude kniha; a předvedeni budou proroci a svědkové a bude rozsouzeno mezi nimi podle pravdy a nebude jim ukřivděno. 39:68,69

Situace, jež nastane v okamžiku oživení lidí, je popsána v Koránu. S druhým zatroubením lidé vyjdou z hrobů a budou podobni rozptýleným sarančatům:
..se sklopenými zraky vystoupí z hrobů svých jak kobylky rozptýlené.. 54:7
A patři k jeho znamením, že nebesa a země z rozkaze Jeho pevně stojí a že potom, až zvoláním vás zavolá ze země, vy ven vyjdete z ní. 30:25
V den, kdy se země rozpoltí, vyvrhne je se spěchem - a bude pro nás toto shromáždění činem snadným.. 50:44
Všichni se otočí směrem k Vyzývateli a budou tam spěchat jako hráč s míčem k prázdné brance. A jeho volání nebude jako jiné, neboť vyzývajícím bude anděl. Shromáždí lid před Alláhem, aby mohli složit své účty.
Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci strašné... 54:6
V ten den následovat budou svolavatele, v němž úchylky není, a hlasy se ztiší před Milosrdným a uslyšíš jen rtů ševelení. 20:108
Nech je být, ať si tlachají a hrají, až se setkají se svým dnem, jenž byl jim přislíben, se dnem, kdy z hrobů - jako by k obětištím chvátali - vystoupí se spěchem, se zrakem zahanbeným, pokryti ponížením. Takový bude den, jenž byl jim přislíben. 70:42-44
Lidé, kteří byli neposlušní vůči Alláhu, nedbali na jím stanovené hranice, byli domýšliví, budou teď velmi poslušní, plni úcty, bez zbytečných otázek budou činit, co je přikázáno. Nemají jinou možnost. Nemohou konat nic jiného a nemají právo ani nic žádat. Vědí, že nadešel těžký den:
A řeknou nevěřící: "Toto věru těžký je den!" 54:8
Poběží se zvednutými hlavami, ale ne z nadutosti, ale zřejmě proto, že budou otočeni ke zdroji svolávání, který bude nad nimi. Všichni lidé budou jak zhypnotizováni. Jako roboti se budou pohybovat ve směru svolávání. Každý z nich bude absolutně poslušný. Ten den bude mít cenu pouze víra v Alláha, kterou nevěřící ovšem nemají. Jejich srdce budou prázdná:
Nedomnívej se, že Alláhu je lhostejné, co nespravedliví konají; On pouze odklad jim dává do dne, kdy oči budou vytřeštěny, kdy lidé přijdou s krky nataženými a s hlavami strnule zdviženými, se zraky neschopnými se odvrátit a se srdci prázdnými. 14:42,43
Lidé z hrobů budou spěchat směrem k jejich Pánu:
...v ten den na pozoun bude zatroubeno a v zástupech dostavíte se... 78:18
A pak bude zatroubeno na pozoun, a hle, ze svých hrobů budou k Pánu svému mířit. A řeknou: "Běda nám! Kdo nás to probudil z místa odpočinku našeho? A toto je to, čím hrozil nám Milosrdný, a pravdu Poslové Jeho hovořili!" 36:51,52
Bude to den velké paniky a zklamání. Protože nevěřící, který byl svědkem svého vlastního oživení, teď pochopí, že poslové, kteří o tomto dni mluvili, měli pravdu. Teď pochopí, že není žádný věčný spánek po smrti. Psychický stav nevěřících bude poznamenaný překvapením, strachem, obavami, panikou a údivem, ale jejich fyzický stav bude ještě horší: jejich tváře budou temné, budou pokryti prachem, slepí a pokořeni.
..v ten den budou i tváře jak prach šedivé a chmurou pokryté - to věru budou nevěřící, ti hříšníci! 80:40-42
V den zmrtvýchvstání pak uvidíš ty, kdož o Alláhu si lži vymýšleli, s tvářemi zčernalými. Což nebude peklo místem útulku pro zpupné? 39:60
...zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý a řekne: "Pane, proč jsi mne vzkřísil jako slepého, když dříve byl jsem vidoucí?" I odpoví Alláh: "Tak jako k tobě přicházela Naše znamení a tys na ně zapomněl, stejně tak jsi ty dnes zapomenut!" 20:124-126
Ten, koho Alláh vede, dobře je veden, však pro ty, jimž zbloudit dal, nenalezneš ochránce mimo Něho. A v den zmrtvýchvstání je shromáždíme plazící se na tvářích, slepé, němé a hluché; útočištěm jejich pak bude peklo, a kdykoliv uhasínat bude, My přidáme více žáru pro ně. 17:97
Jejich slepota bude ještě zvyšovat jejich překvapení, jejich oči budou slzet a budou zbarveny modře:
..v den, kdy na pozoun bude zatroubeno, a tehdy shromáždíme hříšníky, kteří modroocí budou si šeptat mezi sebou.. 20:102,103
Svým odpudivým vzhledem se budou lišit od věřících. Bude to počátek jejich konce.

Toho dne nebude mít nikdo příležitost zabývat se svou matkou, otcem, manželem nebo dětmi. Zděšení toho dne způsobí, že lidé se budou starat jen o sebe samé.
Víš ty vůbec, co je to soudný den? A znovu: víš ty vůbec, co je to soudný den? Den, kdy žádná duše nezmůže nic pro duši jinou a kdy rozhodnutí bude patřit Alláhu jen! 82:17-19
Až nastane třesk ohlušující, v ten den prchne člověk od bratra svého, matky své i otce svého, družky své i synů svých, neboť každý člověk v ten den bude mít práci sám se sebou jen. 80:33-37
Všechny lidské vztahy budou přerušeny z důvodu Alláhova hněvu. Od této chvíle nemají rodinné a jiné svazky žádný význam. Jedinou věcí, která bude mít cenu, bude upřímná a skutečná víra.
A až bude zatroubeno na pozoun, v ten den mezi nimi nebude platit rodokmen a nebudou se vzájemně vyptávat. Ti, jejichž váha bude těžká, ti věru budou blažení, ale ti, jejichž váha bude lehká, ti sami sobě ztrátu způsobili a budou v pekle nesmrtelní... 23:101-103
Milovaní synové, sestry, bratři, manželé a manželky, celý lidský rod bude nevěřící chtít obětovat jako výkupné mající ukojit hněv Alláha.
V ten den nebe bude roztavené mědi podobné a hory budou jak vločky vlny barevné a nebude se ptát přítel vřelý na přítele, ačkoliv budou na dohled. Hříšník zatouží se vykoupit z trestu dne onoho syny vlastními, i bratrem svým a družkou svou a klanem vlastním, jenž mu je ochranou, ba všemi, kdož na zemi jsou, aby se to stalo jeho záchranou. 70:8-14
Tento návrh na vykoupení ukazuje, jak sobečtí jsou nevěřící a jak mění své postoje pro vlastní prospěch. Také ukazuje, jak marný je současný život. Žádná oběť je nemůže zachránit od věčného zatracení, ani manželka, všechny ženy na světě, nebo všechny domy na zemi, všechny poklady, žádné výkupné není dostačující, aby se mohli vykoupit. Ba co víc, je to zcela zbytečný pokus, neboť vše, všechen majetek již patří Alláhovi. Jediná možnost záchrany zůstala v předešlém světě. Je už příliš pozdě a oheň planoucí v pekle se už rozhořel.

Korán popisuje skutečný význam lidského života takto:
Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním dojde k setkání. 84:6
Vše, co činíme, jakékoliv zkoušky podstupujeme, jediné místo, jehož nakonec dosáhneme, je setkání s Alláhem. Cílem tohoto života je sloužit Alláhu a nejdůležitějším okamžikem je moment vypořádání ve Dni spravedlnosti. Každým dnem se přibližujeme ke dni Zmrtvýchvstání, každá hodina, každá minuta a sekunda je krokem směrem ke smrti a zmrtvýchvstání. Nemáme možnost zastavit běžící čas ani ho vrátit zpět. Je to úděl každého člověka. Alláh říká v Koránu:
K nám věru míří jejich návrat a k Nám pak budou účty své skládat! 88:25,26
Na světě dnes žije asi 6 miliard lidí. Kdybychom vzali v úvahu také všechny lidi žijící před námi, stejně jako ty, kteří přijdou po nás, můžeme si představit ohromný dav lidí a zarážející pohled na ně. Lidé shromážděni před Alláhem a jejich situace jsou popsáni takto:
V ten den následovat budou svolavatele, v němž úchylky není, a hlasy se ztiší před Milosrdným a uslyšíš jen rtů ševelení. V ten den nepomůže přímluva nikomu kromě toho, jemuž to Milosrdný dovolí, a toho, jehož řeč se Mu zalíbí. On zná, co je před nimi i co je za nimi, zatímco oni to nemohou obsáhnout ve svém vědění. A tváře se pokorně skloní před živým a samým o sobě trvajícím, zatímco ti, kdož břímě nespravedlnosti ponesou, budou zklamáni. 20:108-111
Chvíle, kterou nevěřící popírali, a na kterou věřící lidé čekali s radostí, nadešla. Pro tento velký soud bude vytvořeno rozlehlé prostranství. Toho dne:
Až bude zatroubeno na pozoun jedním zatroubením a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním, v ten den nezvratná dopadne a nebe se rozpoltí a bude zející toho dne.. 69:13-16
V jiném verši najdeme tento popis:
..v den, kdy duch a andělé stát v řadě budou, nehovoříce - kromě těch, jimž Milosrdný to povolí a kteří jen pravdu pronesou. 78:38

Alláh, který je dokonalým tvůrcem všech věcí, stvořil také vyrovnané a dokonalé peklo - místo utrpení pro nevěřící. Nikdo a nic nemůže působit větší utrpení. V jednom verši se hovoří:
Však pozor! Až země bude rozdrcena ranou za ranou a přijde Pán tvůj i andělé, řada za řadou, a až v ten den bude peklo předvedeno, tehdy si člověk připomene - však co bude mu připomínání platno? I zvolá: "Kéž bych měl na život budoucí něco předem připraveno!" V ten den takovým trestem nebude nikdo potrestán a nikdo takovými okovy spoután! 89:21-26
Pokud člověk nesloužil Alláhu v tomto životě a nepřipravoval se na tento Den bude pociťovat utrpení a strach největší z možných. Bude si přát, aby se raději ani nenarodil. Ale tento pocit nic nezmění. Spíše naopak, bude to pro něj další zdroj utrpení. Kromě fyzického utrpení v pekle, bude psychické trauma stejně těžké.


ZúčtováníPo překvapujícím oživení se začnou nevěřící obávat soudu podle svých skutků. První etapou je podání svědectví o životě a o sobě.
Synáčku, i kdyby to byla váha zrnka hořčičného a i kdyby to bylo ve skále či na nebi anebo na zemi, Alláh to přinese! Vždyť Alláh věru bystrý je i dobře zpravený. 31:16
Lidé se dozvědí, co jim bylo zapsáno v jejich Vyúčtování. Korán o tom hovoří:
V ten den se lidé vynoří v houfech, aby jim byly ukázány jejich činy. A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je, a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je. 99:6-8
Muslimští exegeti říkají, že lidé budou ve Dni posledního soudu rozděleni v houfech vpravo nebo vlevo, podle toho, zda převažují jejich činy dobré nebo špatné. Váha prášku - arabské slovo darra znamenalo v jazyce starých Arabů váhu nejmenšího mravence nebo jiného malého broučka (Ibn Kathír, III, 667) nebo prach viditelný ve slunečním paprsku. Později bylo přijato za název pro atom, proto někteří evropští překladatelé překládají toto slovo také jako atom.
Jak nás informuje Korán, lidé nevěřící dostanou své Vyúčtování z levé strany a věřící zprava. K lidem po pravici se vztahuje tento verš:
V ten den předvedeni budete a nezůstane u vás skryto nic tajného. A komu bude dána kniha jeho do pravice, ten řekne: "Zde přečtěte si knihu mou! Já soudil jsem vždy, že s účtem svým se setkám jednou." A takový bude mít žití příjemné v zahradě vznešené jejíž plody na dosah budou. "Jezte a pijte v bezpečí za to, co jste již vykonali v době minulé!" 69:18-24
Lidé věřící budou radostní a šťastní, zatímco nevěřící budou mít velké problémy. Přáli by si raději zemřít a být zničeni navždy:
A komu bude dána kniha jeho do levice, ten řekne: "Ach, kéž by mi nebyla dána kniha má a já se nikdy nedozvěděl účtu svého výsledek! Ach, kéž by tato smrt byla konečná! K ničemu dnes mi není můj majetek a zanikla, daleko ode mne, pravomoc má!" 69:25-29
I další verše ukazují rozdíl mezi lidmi po pravici a po levici:
Komu bude kniha jeho dána do pravice, tomu zúčtováno bude počtem snadným a on radostně se navrátí k lidem svým. A ten, jemuž za záda bude kniha jeho dána, ten volat bude po zničení a plát bude ve šlehajícím plameni. Žil věru s rodinou svou v radosti na zemi, a že k Alláhu se nenavrátí, se domníval. Ba nikoliv! Vždyť Pán jeho jej pozoroval! 84:7-15
Slova "jemuž za záda bude jeho kniha dána" znamenají, že levá ruka nevěřících bude přivázána k zádům, zatímco pravá ruka k šíji. Člověk před strachem z utrpení bude sám žádat své zničení, neboť si myslel, že se již k Alláhu nenavrátí, tj. že nevstane z mrtvých a nebude vydáno svědectví o jeho činech. Skutky zapsané ve Vyúčtování budou váženy na váze, připravené zvláště pro tento Den spravedlnosti. Toho dne žádná duše nebude ošizena a nepozná nespravedlnost:
A postavíme v den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizena; a i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A my stačíme si jako účetní. 21:47
Každý jednotlivý čin, i ten nejmenší, bude toho dne zvážen. Žádná síla ani pomoc nepřijde.
Tehdy ten, jehož skutků váha bude těžká, se octne v blaženém žití, zatímco ten, jehož skutků váha bude lehká - Propast bude jeho mátí. Víš ty vůbec, co je to Propast? Oheň planoucí! 101:6-11
Teď s každým, kdo se objevil na zemi od počátku její existence až do posledního dne, bude zúčtováno. Jeden po druhém. Žádné tituly ani mocenské pozice nebudou mít ten den význam. Prezident nebo obyčejný člověk budou souzeni stejnou mírou. Každému bude položena otázka, zda sloužil svému Tvůrci, Alláhu, a zda dodržoval jeho příkazy. Všechny hříchy, špatné myšlenky a vše, na co jen člověk pomyslel, bude předvedeno a bude ponížen před ostatními:
...v den, kdy taje budou zkoumány a kdy člověk nebude ani sílu, ani pomocníka mít. 86:9,10
...až zaživa pohřbená bude tázána, pro jakou vinu byla utracena, až svitky budou rozvinuty a nebe bude staženo a peklo rozpáleno a zahrada rajská přiblížena, tehdy duše každá, co vykonala pozná! 81:8-14
Lidé nemají možnost zapírat něco v přítomnosti Alláha. Všechny jejich dobré i špatné skutky jim budou předvedeny. I kdyby je popřeli, důkazy budou drtivé, protože všechna svědectví budou prokázána:
A rozzáří se země světlem Pána svého a rozložena bude kniha; a předvedeni budou proroci a svědkové a bude rozsouzeno mezi nimi podle pravdy a nebude jim ukřivděno. 39:69
Objeví se nečekaní svědkové, kteří budou na člověka čekat. Bude to lidský sluch, zrak i kůže a budou svědčit proti němu:
A v den, kdy nepřátelé Alláha budou u ohně pekelného shromážděni, budou na skupiny rozděleni, a když pak k němu přijdou, bude proti nim svědčit sluch a zrak i kůže jejich o tom, co činili. A zeptají se kůží svých: "Proč proti nám svědčíte?" I odvětí: "Alláh, jenž každé věci promluvit dává, nám slovo udělil a On poprvé vás stvořil a k Němu budete navráceni. A nemohli jste se skrýt tak, aby proti vám sluchy a zraky i kůže vaše dnes nesvědčily, a domnívali jste se, že Alláh nezví mnohé z toho, co jste dělali. Tato domněnka vaše, již jste si o Pánu svém utvořili, vás do záhuby přivedla a stali jste se těmi, kdož ztrátu utrpěli." Jestliže v tomto setrvají, stane se oheň útulkem jejich, a budou-li i prosit o slitování, nebudou vyslyšeni. 41:19-24
Nevěřící svou vzpourou vůči Alláhu, který je stvořil a dal jim život, učinili největší hřích. Proto jim nebude dovoleno, aby se tento den bránili. Nebudou mít právo mluvit. Ponížení budou čekat na svůj rozsudek:
Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili! To bude den, v němž zavržení ani nepromluví, ani dovoleno jim nebude, aby vznesli své omluvy. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili! To bude den rozhodnutí, a shromáždíme vás i předchozí; a vládnete-li lstí nějakou, pak pokuste se Mne přelstít! Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili! 77:34-40
Nevěřící budou nenávidět to, co učinili a budou se zlobit jeden na druhého. Ale zloba Alláha je daleko větší. Nevěřící uslyší:
A bude zvoláno na ty, kdož nevěřili: "Odpor Alláha je věru silnější než vaše nenávist vůči vám samým, když jsouce k víře vyzváni, přece jste neuvěřili!" 40:10
Nevěřící budou ve velkém utrpení a zármutku. Budou litovat, že vůbec existují, toužit po smrti a zničení navždy. Konečně pochopili, že smrt není koncem, ale počátkem. A nebude již žádná další smrt:
Často si nevěřící budou přát, aby byli odevzdanými do vůle Alláha! 15:2

Na druhou stranu pro věřící bude zúčtování jednoduché. Budou v radosti a štěstí důstojně očekávat spásu, vždyť jejich život sloužil uspokojení Alláha a jejich hříchy jim budou díky neohraničené Alláha milosti prominuty. Setkají se se slíbeným rájem plným požehnání a budou oddálení od Ohně planoucího.
Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s ním dojde k setkání. Komu bude kniha jeho dána do pravice, tomu zúčtováno bude počtem snadným a on radostně se navrátí k lidem svým. 84:6-9

Toho dne budou nevěřící chtít splnit požadavky na ně kladené, ale nebudou toho schopni, neboť jim bude odebrána celá jejich moc. Když jim bude přikázána poklona, přestože ji budou chtít vykonat, nebudou toho schopni. Jako noční můra, chceš křičet, ale nemůžeš, chceš utéci, ale nejsi schopen. Budou paralyzováni strachem a beznadějností situace:
... v den, kdy lýtka budou obnažena a oni výzvu dostanou, aby na zem padli, a schopni toho nebudou. A hanba na ně padne a zraky ponížením sklopí: vždyť k padnutí na zem vyzváni byli, když ještě v bezpečí na zemi žili. 68:42,43
Slova "kdy lýtka budou obnažena" je specifický arabský výraz. Když se blíží nějaké neštěstí, lidé všeho zanechají, pozvednou své šaty (obnaží lýtka), aby mohli lépe utíkat. Korán popisuje také tváře lidí věřících a nevěřících. Tváře lidí věřících jsou jasné, plné uspokojení. Tváře nevěřících jsou smutné a zachmuřené v očekávání nadcházejícího trestu.
Však pozor! Vy naopak milujete rychle plynoucí a zanedbáváte život budoucí. V ten den budou jedny tváře zářící a ke svému Pánu hledící a jiné tváře v ten den budou sinalé, tušící, že dovrší se na nich trest páteř lámající. 75:20-25


PekloLidé si všeobecně myslí, že pouze nevěřící poznají peklo, ale to je jen částečná pravda. Člověk věřící i nevěřící, všichni budou klečet okolo pekla:
Člověk se ptá: "Až zemřu, budu z hrobu opět vyveden živý?" Což si nevzpomene člověk, že jsme jej stvořili již jednou, když ještě nebyl ničím? Při Pánu tvém, My věru shromáždíme je i satany a pak kol pekla na kolenou je předvedeme a potom z každé skupiny toho, kdo nejvzpurnější byl proti milosrdnému, vytáhneme a my pak výborně poznáme ty, kdož hořet v něm si nejvíce zaslouží. A mezi vámi není nikoho, kdo by k němu nesestoupil a to u Pána tvého nezvratné je rozhodnutí. Potom však zachráníme ty, kdož bohabojní byli, a ponecháme v něm nespravedlivé na kolenou klečící. 19:66-72
Ve Dni posledního soudu budou všichni lidé předvedeni na kolena na místo kolem pekla a budou k němu posíláni po skupinách. Každý bude svědkem velkého neštěstí, polekaných výkřiků a neuvěřitelných výjevů. Ovšem lidé věřící budou osvobozeni a nevěřící zůstanou na kolenou a potom tam budou vhozeni. Tak věřící poznají milosrdenství Alláha. Neboť ten, kdo uvidí peklo na vlastní oči, dosvědčí, jak velká je radost víry, a ocení požehnání ráje.

Ve Dni zmrtvýchvstání se objeví ještě jeden typ lidí "dohlížejících na rozpoznání". Korán o nich hovoří:
A mezi nimi bude přepážka; a nad rozpoznáním budou ustanovení mužové, kteří rozeznají je podle známek jejich - a ti zvolají na obyvatele ráje: "Mír s vámi! Nevstoupí tam nespravedliví, byť po tom i toužili!" 7:46
Ta přepážka je z ohně a bude mezi obyvateli ráje a pekla. Jde o náročnou pasáž v Koránu, kterou komentátoři vykládají různým způsobem. Slovo rozpoznání - al-Araf - pochází od kořene urf, což znamená hříva (koně), hřeben (kohouta), nazdvižení, nebo také okraj šatů. Nejčastěji se tento termín překládá jako vyvýšenina či rozmezí tvořící bariéru mezi místem pobytu "vybraných" a "odsouzených". Takže jak vyplývá z kontextu, království zemřelých se dělí na tři části, stejně jako ve výkladu křesťanském, a ne na dvě, jak by se mohlo zdát z jiných částí Koránu. Druhý problém, který bychom měli vysvětlit, jsou obyvatele tohoto rozpoznání nebo rozmezí, jedni muslimští komentátoři se domnívají, že by to mohli být privilegovaní vyvolenci, jako andělé nebo proroci, kteří mohou shora sledovat, co se děje pod nimi, jiní komentátoři říkají, že to jsou lidé, jejichž dobré i špatné skutky jsou v rovnováze, takže tam musí čekat, zda se nad nimi Alláh neslituje a nevpustí je do ráje. Tato druhá interpretace je v islámu více přijímána. Takže al-Araf by mělo být místo nacházející se mezi rájem a peklem, kde přebývají někteří lidé, kteří zatím čekají na svůj konečný úděl, je to místo očekávání, druh muslimského očistce. Znamení, po kterých budou lidé rozeznáni, by měly být určité barevné znaky. Obyvatelé ráje budou mít bílé znamení a obyvatelé pekla černé. V místě, kde lidé budou čekat na vstoupení do ráje nebo do pekla prožívají největší utrpení. Později buď vstoupí do místa věčného zatracení nebo do místa věčné radosti. Neboť nastane čas věčného rozdělení lidí věřících - nejlepších ze všech stvoření: ..avšak ti, kdož uvěřili a dobré skutky konali, to jsou ti nejlepší ze všech stvoření! (98:7), a lidí nevěřících, kteří jsou nejhorší ze všech stvoření: ..a věru ti, kdož jsou nevěřící z vlastníků Písma a z modloslužebníků, přijdou do ohně pekelného a budou v něm nesmrtelní - a to jsou ti nejhorší ze všech stvoření! (98:6)
... až čas poslům bude stanoven - ke kterému dni odklad bude udělen? Ke dni rozhodnutí! Víš ty vůbec, co je to den rozhodnutí? Běda ten den těm, kdož za lež jej prohlásili! 77:11-19

Den rozlišení mezi lidmi začíná spolu se smrtí, pokračuje během zmrtvýchvstání a končí momentem odeslání do určeného místa pobytu. Tato cesta je popsaná v súře Qáf v Koránu:
A pak dostaví se smrti opilost jako skutečnost - a tohle je to, čemu ses vyhnout chtěl! A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného! A každá duše se dostaví majíc sebou průvodce a svědka jednoho. "Dosud lhostejný jsi byl k tomuto dni, ale sňali jsme ti roušku tvou, takže zrak tvůj se dnes zaostřil." A řekne jeho věrný druh: "Tady je to, co jsem u sebe ze svědectví připravil!" "Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého, bránícího dobrému, nepřátelského a pochybovačného, který vedle Alláha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!! A řekne jeho věrný druh: "Pane náš, já jsem ho nesváděl, to on sám v dalekém bloudění byl." I řekne Alláh: "Nehádejte se tu přede mnou, vždyť jsem vás již dříve o své hrozbě uvědomil! Slovo mé je nezměnitelné a já neukřivdím žádnému svému služebníku v den, kdy pekla se zeptáme: "Jsi již naplněno?" a ono odpoví: "Je ještě přírůstek nějaký?" A přiblížen bude bohabojným ráj nedaleký a bude řečeno: "Toto je to, co vám bylo slíbeno...všem kajícníkům zákonů dbalým, kteří v tajnosti se Milosrdného obávají a přicházejí se srdcem pokorným. Vstupte tam v míru, toto je den nesmrtelnosti!" 50:19-34

Peklo


On věru vymýšlel a rozhodoval, ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval! A znovu: ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval! Potom kol sebe se rozhlížel, pak zamračil se a nasupil, nakonec zády se obrátil a pyšně odcházel a pravil: "To není leč kouzlo osvojené a slova jen bytosti smrtelné!" Sežehnu však já jej v ohni Saqaru! Víš ty vůbec, co je to Saqar? Nic nenechá a nic nepustí a kůži smrtelníkům spálí. 74:18-29

Předmluva

Místem, kde budou nevěřící přebývat navěky, je peklo. Bylo stvořeno speciálně pro ně, aby jim působilo nesmírné fyzické i psychické utrpení. Nevěřící jsou viní, a protože je Alláh spravedlivý, musí je za jejich viny potrestat. Jejich vina je největší ze všech. Pýcha a bouření se proti svému Tvůrci a nadutost jsou největším zločinem na celém světě. Za tento zločin musí být potrestáni a peklo slouží právě k uskutečnění tohoto trestu.
Skutečně, ti, kteří jsou příliš pyšní, aby mi oddávali čest, vejdou do pekla poníženi! Žalmy XCI, 15; Matouš VII,7. (POD TĚMITO ČÍSLY TO V BIBLI NENÍ)
Ti, kdo se pyšně povyšují nad uctívání, ti věru vejdou do pekla, kde budou poníženi. 40:60
Skutečnost, že peklo bude konečným místem pobytu pro většinu lidí a neexistuje žádná záruka, že se odtamtud dokáže někdo vysvobodit, by měla lidi na Tomto světě skutečně trápit. Nic jiného nemůže být důležitější, než ochrana před peklem. Přesto většina lidí upadá do stavu lhostejnosti a upíná se na jiné povrchní záležitosti. Řadu měsíců a let se zabývají různými bezcennými záležitostmi a zapomínají na peklo. Planoucí oheň je velmi blízko, ale oni jsou příliš zaneprázdněni a zaslepeni, aby si toho všimli. Korán říká o tomto lhostejném davu lidí:
Přibližuje se k lidem zúčtování jejich zatímco lhostejně se odvracejí, a kdykoliv jim od Pána jejich nové připomenutí přijde, jen jako v zábavě mu naslouchají s výsměchem v srdcích. 21:1-3
Jejich srdce se zabývají maličkostmi. Mají ve svém životě různé ambice a neuvědomují si blížící se nebezpečí. Jejich lhostejnost můžeme lehce poznat podle jejich slov. Většina lidí často používá slovo peklo během každodenních rozhovorů, někdy dokonce žertem. Nikdo nepřemýšlí o jeho skutečném obsahu. Je považováno spíše za pojem fantastický. Ale peklo je reálnější než svět, ke kterému tak mocně přilnuli. Svět jednou pomine, ale peklo zůstane navždy. Alláh je slíbil pohanům, pokrytcům a nevěřícím.

A peklo bude věru na číhané, útulek pro vzpurné, a v něm zůstanou věky celé... 78:21-23
Víra, že po "určité době utrpení" následuje vstup do ráje je jednoduše absurdní a slouží jen k obelhávání sebe sama. Také židé si namlouvali podobné představy:
A říkají: "Oheň se nás nedotkne, leda na dobu omezenou." Rci: "Uzavřeli jste snad o tom smlouvu s Alláhem? Alláh nikdy nezruší smlouvu Svou; anebo říkáte o Alláhu něco, o čem nemáte ponětí?" Ba naopak ti, kdož zlého se dopustili, a ti, kdož obklopeni jsou hříchy svými, ti stanou se ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní. 2:80,81
Lidé, kteří nejsou vděčni Alláhovi, který jim dal vše co potřebují:
Alláh vás vyvedl z útrob matek vašich, aniž jste měli nějaké vědění, a pak vám sluch, zrak i srdce dal - snad budete vděční. (16:78), si zaslouží věčné utrpení. Nesmysly, které si sami vymýšlejí, jim nemohou být nijak užitečné. Jejich postoj, možná i nenávist vůči náboženství Alláha, potvrzuje jejich konec:
A když jsou jim přednášena Naše znamení jasná, uzříš na tvářích těch, kdož neuvěřili, odpor a div že nenapadnou ty, kdož sdělují jim Naše znamení. Rci: "Mám vám sdělit něco ještě horšího, než je toto? Oheň - ten slíbil Alláh těm, kdož neuvěří - a jak hnusný to bude cíl konečný!" 22:72
Lidé domýšliví a plní nepřátelství vůči věřícím uslyší:
Vejděte do bran pekla, nesmrtelní v něm budete! Jak hnusný bude příbytek hrdopyšných! 16:29
Jednou z nejstrašnějších vlastností pekla je to, že bolest a trápení v něm jsou nekonečné. Když se tam jednou dostaneš, není návratu. Jedinou jistotou je věčné utrpení působené ohněm. Lidé ovšem budou trpět i psychicky, protože v pekle vládne naprostá beznaděj. Korán popisuje beznadějnost stavu v pekle:
..však těm, kdož nepravosti páchali, těm oheň bude útočištěm. A kdykoliv budou chtít z něho odejít, budou v něj navráceni a řečeno jim bude: "Ochutnejte trest ohnivý, jejž za vylhaný jste měli!" 32:20
A v den, kdy shromáždí je Alláh, řekne: "Ó shromáždění džinů! Již příliš mnoho jste lidem učinili!" Tehdy řeknou pomocníci jejich z lidí: "Pane náš, měli jsme prospěch jeden z druhého, avšak dospěli jsme ke lhůtě, kterou jsi nám stanovil." I řekne jim Alláh: "Oheň budiž vašim útočištěm, nesmrtelní v něm budete, leda bude-li Alláh chtít jinak! A Pán tvůj je věru moudrý, vševědoucí. 6:128
Budou si přát, aby mohli vyjít z ohně pekelného, avšak nikdy z něho nevyjdou, neboť je očekává trest trvalý. 5:37

Podmínky v pekle - uvržení do pekla

V Koránu je peklo popisováno jako živoucí věc. Tato živoucí věc je plna hněvu, zlosti a nepřátelství vůči nevěřícím lidem. Čeká, aby se mohlo pomstít. Cítí hlad po lidech a je plno nenávisti k nim. A tento velký oheň byl stvořen pouze z jednoho důvodu: působit nesnesitelnou bolest. A je jisté, že svůj úkol bude plnit dobře, bude působit bolest a útrapy nejhorší z možných.

Ve dni soudu obdrží nevěřící své knihy skutků z levé strany. Od této chvíle není úniku. Všichni lidé určení peklu půjdou s andělem, který je bude doprovázet a s andělem, který bude svědčit:
A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného! A každá duše se dostaví majíc sebou průvodce a svědka jednoho. "Dosud lhostejný jsi byl k tomuto dni, ale sňali jsme ti roušku tvou, takže zrak tvůj se dnes zaostřil." A řekne jeho věrný druh: "Tady je to, co jsem u sebe ze svědectví připravil!" "Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého, bránícího dobrému, nepřátelského a pochybovačného, který vedle Alláha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!" 50:20-26
Všichni nevěřící budou přivedeni do tohoto strašného místa. Ještě předtím je však přepadne strašný strach. Protože hrozný hlas pekla je slyšitelný už zdaleka.
A až tam vrháni budou, uslyší řev jeho, vřením vydávaný, a div že nevybuchne zuřivostí. A pokaždé když doň jedna skupina bude házena, zeptají se strážci jeho: Což nepřišel k vám varovatel žádný? 67:7,8
Na základě Koránu víme, že nevěřící budou po smrti vědět, co se s nimi stane po jejich zmrtvýchvstání. Jsou pokořeni a potupeni. Opustili je jejich přátelé, jsou zcela na dně. Stydí se tak, že nemohou ani zvednout hlavy a dívají se vylekaně:
A uvidíš je, až budou předvedeni před peklo, ponížené a zahanbené hledět zrakem vylekaným; a ti, kdož uvěřili, řeknou: "Ztraceni jsou ti, kdož ztrátu způsobili sami sobě i rodinám svým, v den zmrtvýchvstání." A vskutku budou nespravedliví uvrženi do trestu trvalého. 42:45

Nakonec se nevěřící dostanou až k branám pekla. Korán nám říká, co se potom stane:
A budou hnáni ti, kdož neuvěřili, do pekla po skupinách, a až tam přijdou, otevřou se jeho brány a jeho strážci se zeptají: "Což k vám nepřišli poslové z vás vzešlí, sdělujíce vám znamení Pána vašeho a varujíce vás před setkáním a tímto vaším dnem?" I odvětí: "Ba ano!" a uskuteční se nad nevěřícími výrok trestu. A bude jim řečeno: "Vstupte do bran pekla, v němž nesmrtelní budete!" A jak hnusný bude útulek zpupných! 39:71,72
Každá brána je určená pro určitý druh lidí:
A to má sedm bran a u každé brány bude z nich skupina zvláštní. 15:44
Lidé budou rozděleni podle stupně své nevíry a jejich místo bude na určité úrovni bolesti za jejich hříchy. V nejnižší části, kde bude bolest nejhorší, budou pokrytci s dvěma tvářemi, kteří jen předstírali, že jsou věřícími, ale ve svých srdcích byli nevěřící:
A pokrytci budou vskutku v nejnižším stupni ohně pekelného a nenajdeš pro ně pomocníka... 4:145
Peklo je plné nenávisti a hladové po lidech:
...v den, kdy pekla se zeptáme: "Jsi již naplněno?´ a ono odpoví: ´Je ještě přírůstek nějaký?´" 50:30
Kdo tam jednou vejde, zůstane tam už navždy:
Sežehnu však já jej v ohni Saqaru! Víš ty vůbec, co je to Saqar? Nic nenechá a nic nepustí a kůži smrtelníkům spálí... 74:29
Ani samotný vstup do pekla není nic příjemného, Korán to popisuje jako vržení do pekla. V jednom verši se říká:
A budou do pekla svrženi oni i ti bloudící... 26:94


Věčné utrpení za zavřenými branamiKdyž budou nevěřící svrženi do pekla, dveře za nimi budou zamčeny a před nimi se objeví pohled nejstrašnější z možných. Ví, že budou vhozeni do ohně, a ví také, že to bude navždy. Dveře budou uzamčeny a to jim dokazuje, že pro ně již není záchrany. Alláh nám popisuje jejich situaci:
...zatímco ti, co ve znamení naše nevěřili, to budou lidé po levici stojící a nad nimi plát bude oheň uzavírající! 90:19,20
Trest, který na ně čeká je "trest nesmírný" (3:176), "trest strašný" (3:4) a "trest bolestný" (3:21). Pojem trestu, tak jak jej známe dnes, nestačí k popisu trestu v pekle. Lidé, kteří nesnesou pálení ohněm nebo polití vařící vodou ani jednu nebo dvě sekundy, si nedokáží představit věčné utrpení v pekle. Nelze to vůbec srovnávat. Žádný trest tomu není podoben.
V ten den takovým trestem nebude nikdo potrestán a nikdo takovými okovy spoután! 89:25,26
Jak popisuje Korán, bude život v pekle plný různých druhů mučení. Budou to urážky, nepříjemnosti, fyzické i psychické utrpení, mučení, a podobně. Proto nemůžeme porovnávat "bolest" v pekle s bolestí na Tomto světě. Lidé v Pekle budou trpět na úrovni všech pěti smyslů. Jejich oči uvidí nejděsivější obrazy, uší uslyší pronikavé a bolestné zvuky, rámus, křik a ječení, jejich nosy se naplní hrozným puchem, jazyky zakusí nejhorší chutě, jejich kůže se bude pálit a trhat na kousíčky. Ale oni nikdy nezemřou a jejich utrpení se nezmenší. Jejich kůže se bude obnovovat a zakoušet bolest a pálit se znovu a znovu. Není žádného oddychu od bolesti a ani na chvíli se její intenzita nezmenší. A znovu, jak říká Korán:
Hořte v něm - a vytrvejte či nevytrvejte - vše pro vás jedno je, vždyť odměnu jen za to, co konali jste, dostáváte! 52:16

A ti, kteří slouží Alláhu, ale ne tak, jak by měli, ale jen podle vlastní chuti:
A mezi lidmi je i ten, kdož Alláhu slouží jen na okraji; když dostane se mu dobrého, je s tím spokojen, jestliže však je postižen pokušením, tu obrátí se tváří zpět, ztráceje tak tento i onen svět - a to věru je ztráta zjevná. (22:11), a ti, kterým se zdá, že tam zůstanou jen několik dní a Alláh jim nakonec odpustí:
A to proto, že řekli: "Nedotkne se nás oheň, leda na dobu omezenou." A byli obelstěni v náboženství svém tím, co si sami vymyslili. (3:24), a ti, kteří věří v jiné bohy, a považují peníze, postavení, kariéru za svůj jediný životní cíl, i ti, kteří vykládají verše seslané Alláhem podle vlastních zájmů, kteří se vracejí k nevíře potom, co uvěřili, krátce řečeno všichni nevěřící, pohané a pokrytci, zaplní peklo. To je slib daný Alláhem a s jistotou bude vyplněn:
Kdybychom chtěli, dali bychom duši každé vedení správné, leč nechť uskuteční se slovo Mé: "Věru naplním peklo lidmi spolu s džiny!" 32:13
Někteří lidé jsou již předurčeni peklu:
A stvořili jsme věru pro peklo množství džinů i lidí, kteří mají srdce, jimiž nic nechápou, a mají oči, jimiž nic nevidí, a mají uši, jimiž nic neslyší. Podobají se dobytku, ba jsou ještě zbloudilejší - a to jsou ti, kdož jsou lhostejní! 7:179


Pekelný oheňNejhorší bolest v pekle bude spojená s ohněm. Protože bolest působená ohněm je něco, při čem člověk ztrácí smysly. Oheň je něco, co prostupuje až do lidských buněk.
Lidé pekla jsou vhozeni do ohně, který je ohněm pekelným:
Však pozor! Toto věru je oheň šlehající, kůži na lebce spalující... 70:15,16
oheň, který plane:
Já varuji vás před ohněm jasně šlehajícím, v němž hořet bude jen ten nejbídnější... 92:14,15
a šlehá:
Ba ano, oni Hodinu za lež prohlašují; však připravili jsme pro ty, kdož za lež Hodinu prohlašují, plamen šlehající... 25:11
...zatímco ten, jehož skutků váha bude lehká - Propast bude jeho mátí. Víš ty vůbec, co je to Propast? Oheň planoucí! 101:8-11
Oheň v pekle pokrývá vše. Není ani jediná dírka, kam by se nedostal. Korán tento oheň porovnává k polenům a žlutým velbloudům:
Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili! Jděte si k tomu, co lživým jste nazvali, jděte si ke stínu se třemi větvemi, nepříliš stinnému, jenž nechrání proti plameni, který jiskry jak polena veliká vrhá, žlutým velbloudům podobná! 77:28-33
Nevěřící budou dělat všechno možné, aby unikli tomuto ohni, ale nic nebude platné. Dostihne je všude:
Však pozor! Toto věru je oheň šlehající, kůži na lebce spalující, jenž svolává toho, kdo zády se otočil a odvrátil a majetek shromažďoval a nakupil. 70:15-18
A v jiném verši:
...však těm, kdož nepravosti páchali, těm oheň bude útočištěm. A kdykoliv budou chtít z něho odejít, budou v něj navráceni a řečeno jim bude: "Ochutnejte trest ohnivý, jejž za vylhaný jste měli!" 32:20
Lidé, kteří budou hořet v tomto ohni, budou hlasitě křičet a ječet. Tyto zvuky jsou dalším zdrojem jejich trápení:
A bude tam pro ně jen sténání, však nebudou v něm slyšeni. 21:100
A v jiném verši:
Pokud se týká nešťastníků, ti do ohně přijdou a v něm bude pro ně jen sténání a úpění... 11:106
Navíc se budou dít věci, které budou jejich bolest ještě zvětšovat. Jednou z nich je stálé obnovování kůže. Takto pokaždé, když budou vhazováni do ohně, budou vždy cítit tu hroznou bolest. Spálení kůže a její zničení jim nijak neulehčí jejich trápení.
Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Alláh zajisté je mocný, moudrý. 4:56
Dalším způsobem mučení nevěřících je pálení jejich obličejů. Protože nejdůležitější částí lidského těla je obličej. Lidé se poznávají podle obličeje. Je to část těla, kterou lidé nazývají svým "já". Zde jsou krása nebo ošklivost nejvíce viditelné. Když lidé vidí někoho v televizi nebo v novinách se spálenou tváří, litují ho a cítí určité obavy. Prosí Alláha, aby je od něčeho takového ochránil. Ale nevěřící rychle zapomínají, že je čeká podobný, ale daleko horší trest. Trest toho dne, kdy jejich tváře budou otočeny k ohni. Řeknou:
Kéž bychom byli uposlechli Alláha a uposlechli posla! 33:66
Jejich šaty budou ze smůly a jejich tváře bude pokrývat oheň:
..oděvy jejich ze smůly budou a tváře jejich ohněm pokryté.. 14:50
Oheň bude pálit jejich tváře a budou křivit rty a skřípat zuby:
..jejich tváře budou oheň ošlehávat a oni zuby budou skřípat.. 23:104

Další druhy mučení ohněm

V Koránu se objevuje zajímavý popis lidí v pekle:
...peklu palivem budou... 72:15
Nebudou tedy pouze atakováni ohněm, ale budou jeho součástí, palivem pro tento oheň. Budou v něm hořet pomalu a do hloubky:
Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Alláha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno. 66:6
V ten den nebudou nevěřícím majetky jejich ani děti jejich proti Alláhu nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný. 3:10
Vskutku vy i to, co jste místo Alláha uctívali, palivem bude peklu a věru se doň dostanete! 21:98

Naše tělo je pokryto kůží, která je velmi citlivá na teplo. Oheň se bude dotýkat kůže, každého nejmenšího místečka na našem těle. Kůže opuchne a začne hořet a to bude působit neuvěřitelnou bolest. Celý fyzický vzhled člověka se náhle změní, člověk je k nepoznání. Korán říká:
Pro ty pak, kdož záhubě propadnou za to, co si vysloužili, určen bude nápoj z vody vroucí a trest bolestný za to, že neuvěřili. 6:70
A v jiných verších:
Jestliže však byl mezi popírajícími, zbloudilými, ve vodě vroucí nalezne pohoštění a v ohni pekelném hoření. A věru je toto skutečnost nepochybná. 56:92-95
"Vezměte ho a do hlubin pekelných jej dovlečte a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte! Ochutnej, vždyť tys mocný, vznešený zajisté. Tohle je přece to, o čem vy pochybovali jste." 44:47-50
Existují různé druhy mučení ohněm. Jedním z nich je označování těl nevěřících dočervena rozpáleným kovem. A ten kov, kterým budou jejich těla značena, to je jejich majetek na Tomto světě. Je to stejný kov, který byl jejich modlou a připisovali mu moc na úrovni Alláha.
... v den, kdy tyto kovy budou rozpáleny v ohni pekelném a budou jimi vypálena znamení na čela, boky i záda jejich a bude zvoláno: "Toto je to, co jste hromadili, okuste nyní toho, co jste tak hromadili!" 9:35


Další druhy utrpeníPeklo není, jak si to většina lidí představuje, jen ohromnou pecí. Nevěřící budou hořet v ohni pekelném, a to je pravda. Ale není tam pouze oheň. Je tam mnoho dalších věcí, které budou působit jak fyzické tak psychické útrapy. Jak říká Korán, bolest bude přicházet ze všech stran a nebude od ní úniku:
Žádají tě o uspíšení příchodu trestu, zatímco peklo zajisté obklopí nevěřící. V ten den je zahalí trest shora i zdola a tehdy jim On řekne: "Okuste trest za to, co jste prováděli!" 29:54,55
Však zpurným dostane se věru nejhoršího přebývání - pekla, v němž hořet budou; hnusné to místo pro odpočívání! Tak bude! A nechť ochutnají nápojů vroucích a hnijících, a jiné podoby stejné i druhů různých! 38:55-58
Na základě těchto veršů usuzujeme, že v pekle bude mnoho druhů trestů. Některé z nich jsou popsány v Koránu, některé z nich, i když v daleko menší intenzitě nám Alláh ukázal již na Tomto světě, například ataky divokých zvířat, hmyzu, škorpiónů a hadů, pokousání krysami, rány naplněné červy a mnoho jiných, které si neumíme ani představit. V pekle nebudou je tyto obecné typy bolesti, ale také obavy a fobie stvořené speciálně pro ty, kteří se jich budou obávat. A budou mnohem intenzivnější než ty, které dosud známe. Alláh je nejpřísnější v trestání a lidé pekla to pocítí naplno. I techniky užívané na Tomto světě budou daleko rozvinutější, a budou sloužit jen k působení bolesti nevěřícím.

Lidi velice oslabuje pobyt ve špinavém, tmavém a teplém místě. Místo s vysokou teplotou a zároveň vlhkostí je dusné. Vlhkost ztěžuje dýchání. Nemožnost volně dýchat lidi velmi oslabuje. Během úpalů s vysokou vlhkostí nemá ani stín žádný význam. Neviditelná, ale hustá vrstva pokrývá vše kolem, vstupuje do průdušnice a působí na srdce. V pekle je takové dusno všude. Lidé, kteří si vymysleli různá zařízení, pomocí kterých mohou uniknout vedru, budou nyní bezradní. Okolí je teplejší než nejžhavější poušť a špinavější než jakékoliv jiné místo.
Však lidé po levici - a co bude s lidmi po levici? Ti budou ve větru žhavém a ve vodě vroucí, ve stínu dýmu černého, ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího. 56:41-44
Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili! Jděte si k tomu, co lživým jste nazývali, jděte si ke stínu se třemi větvemi, nepříliš stinnému, jež nechrání proti plameni.. 77:28-31

V jednom z veršů je další popis útrap nevěřících:
A až svázáni pospolu na místo úzké budou vhozeni, zvolají: "Přijď sem rychle, ó zničení!" "Nevolejte dnes po zničení jediném, ale volejte po mnohém zničení!" 25:13,14
Pobyt v těsně uzavřeném příbytku může člověka přivést k šílenství. Uzamčení někoho v úzkém místě je běžným způsobem trestu. Uvíznutí v autě po autonehodě nebo pod sutinami po zemětřesení a nemožnost úniku z takového místa je považováno za velmi nepříjemné. Ale pokud porovnáme situaci v pekle s těmito příklady, není to až tak hrozné, protože dříve nebo později daný stav skončí. V nejhorším případě třeba smrtí takto postiženého člověka, ale přece jen skončí. Ale trest v pekle je nekonečný a tato situace bude trvat věčně. Lidé v pekle budou toužit po zničení, budou prosit o smrt, ale to nebude možné. Nebudou v tom úzkém místě zůstávat několik měsíců nebo let, ale celá staletí. Budou prosit o zničení, ale nadarmo. Pokud se odtamtud dostanou, přijdou do ještě horšího místa, než kde pobývali.

Alláh nám uštědřil na Tomto světě mnoho druhů chutného a výživného jídla. Různé druhy masa, ovoce i zeleniny o různých vůních, barvách i chutích, produkty zvířat, jako jsou med či mléko a různé druhy koření. A lidé jsou stvořeni takovým způsobem, že se dokážou těšit chutí jídla a vychutnat si je. Podobně cítíme odpor ke hnilobě, jídlu páchnoucímu, krvi, infekci atd. Je to zase jiná vlastnost, se kterou Alláh stvořil člověka. Lidé v ráji budou nekonečně užívat tyto a mnoho jiných požehnání. Naopak, lidé pekla jsou vzdáleni od Alláhova milosrdenství a jeho obživy. Čeká na ně pouze trest. V jednom verši se hovoří:
V ten den, kdy budou předvedeni ti, kdož nevěřili, k ohni, bude jim řečeno: "Utráceli jste dary své výtečné v pozemském životě svém a užívali jste si z nich. Dnes tedy budete odměněni trestem hanby za to, že pyšní jste byli na zemi bez oprávnění, a za to, že jste byli hříšníky!" 46:20
Jejich základní potřeby se stanou jejich prokletím. Budou mít jídlo stvořené zvláště pro ně, aby jim působilo utrpení. Jediným jídlem, které budou požívat je od této chvíle, je hořké Zari a dřevo stromu Zaqqum. Ani jedno ani druhé je nenasytí, neukojí jejich hlad. Působí jim pouze bolest, ničí ústa, hrdla i žaludek, působí krvácení, navíc mají hroznou vůni a chuť. Alláh popisuje tuto potravu lidí v pekle:
A co je lepší: toto, anebo strom Zaqqúm jako pohoštění? A učinili jsme jej pro nespravedlivé předmětem pokušení, a je to strom, jenž vyrůstá z pekla základů, a jeho plody jsou jak hlavy satanů a věru z nich budou jíst a břicha svá si jimi naplní.. 37:62-66
..jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít, z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit. 88:6,7
Lidé pekla jsou trestáni tímto způsobem, protože neuznali Alláha a neoddali se mu. Je pro ně připraveno mnoho zvláštních procedur:
Však lidé po levici - a co bude s lidmi po levici? Ti budou ve větru žhavém a ve vodě vroucí, ve stínu dýmu černého, ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího. A oni si předtím žili v přepychu, setrvávajíce úporně ve velkém hříchu, a hovořili: "Zdaž až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, budeme opravdu vzkříšeni, my sami a předkové naši dávní?" Odpověz: "Věru, první i poslední budou ke schůzce dne známého shromážděni!" A potom vskutku, vy zbloudilí, za lež prohlašující, ze stromu Zaqqúmu se najíte a břicha svá si naplníte a zapíjet to budete vodou vroucí a pít budete tak, jak chlemtají žízniví velbloudi. 56:41-55
A toto se nebude dít jen jednou, ale bude opakováno znovu a znovu, donekonečna. Lidé v pekle jsou tak hladoví, že snědí cokoliv, ale kromě toho suchého bodláčí, které jim způsobuje jen bolest, nic nenajdou. Pak, když chtějí uhasit žízeň, když to bodláčí poranilo jejich hrdla, vnitřnosti a střeva, najdou pouze vařící vodu, která jim nijak nepomůže při trávení ani neuhasí jejich žízeň. Tak jak o tom hovoří výše uvedený verš i verš následující.
... a pak je směsí vody vroucí zapijí a posléze se věru do pekla navrátí... 37:67,68
Kromě vařící vody, budou pít ještě nápoj podobný tekutině vymyté z rány, zapáchající splašky. Jejich druhá možnost, co se týká nápojů, je známá nejhorším zápachem, škodlivostí a špínou. Nevěřící budou pít tuto nečistotu o strašlivém zápachu i chuti i vařící vodu. Přestože jsou tyto nápoje tak hrozné, budou se nevěřící předbíhat, aby je získali. To ukazuje, jak veliká bude jejich žízeň. Budou se honit od jednoho neštěstí k druhému. A jejich žízeň stejně nikdy neskončí:
... takže zde nemá dnes druha vřelého ani krom splašek pokrmu jiného... 69:35,36
Nemohou tuto směs ani polknout, když se jim dostane do hrdla. Polykají, ale bezesmyslu. Zapadají do směsi krvi a špíny, ale sami nemohou zemřít:
..a před ním peklo stojí, v němž napájen bude hnisem tekoucím po doušcích malých, jež málem ani nespolkne. A smrt k němu bude přicházet ze všech stran, avšak nezemře, nýbrž za zády jeho bude stát trest přísný. 14:16,17

V takových podmínkách a ve stavu zoufalství budou lidé pekla vidět věřící v ráji a nespočetné a ohromné požehnání, které budou jejich údělem, a to zvětší jejich trest ještě mnohokrát. Budou chtít zakusit některé z požehnání lidí v ráji, ale bez úspěchu:
A vykřiknou obyvatelé ohně na obyvatele ráje: "Vylijte na nás vodu nebo něco z toho, co uštědřil vám Alláh!" A odpovědí: "Alláh obojí zakázal pro nevěřící.. 7:50

Ne pouze jídlo a nápoje, ale také oblečení je přichystáno zvláště pro nevěřící. Lidská kůže je velmi citlivá a může být poškozena i malým vlivem. Ohnivé oblečení v pekle je bude omotávat a stane se ohněm pálícím celé tělo:
Toto jsou dvě skupiny nepřátelské, které se spolu přou ohledně Pána svého; těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich.. 22:19,20
... oděvy jejich ze smůly budou a tváře jejich ohněm pokryté... 14:50
Pro ně budou v pekle lůžka připravena a na nich pokrývky ohnivé - a takto my odměňujeme nespravedlivé! 7:41


Andělé dohlížející na trestNeexistuje nikdo, kdo by mohl lidem v pekle pomoci nebo by byl jejich přítelem:
..takže zde nemá dnes druha vřelého.. 69:35
Jedinými viditelnými bytostmi jsou andělé dohlížející nad trestem. Jejich úkolem je trestat a činit nevěřícím tak velké bolesti, jak jen mohou. Jsou tam, aby vykonali pomstu na nevěřících a snaží se to dělat jak nejlépe umí. Žádná úleva od trestu neexistuje.
Vy, kteří věříte! Střežte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Alláha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno. 66:6
Však pozor, nepřestane-li, tedy jej věru chytíme za jeho kštici, tu kštici prolhanou a hříšnou! Pak ať svolává si svůj klan, my přivoláme si stráž pekelnou! 96:15-18
Tato pekelná stráž je důkazem, jak mocný je Alláh v trestání. Jsou mistry v činění fyzického i psychického utrpení, bolesti, pokořování a jiných nepříjemností. Jedno je však nutné si uvědomit, tito andělé nedělají nic nespravedlivého. Vykonávají pouze to, co si nevěřící zasloužili. Jsou jen ve službě a vyplňují spravedlivou vůli Alláha.
... a devatenáct andělů nad ním bdí. A za strážce pekla jsme anděly určili a jejich počet jen pro pokušení nevěřících stanovili, aby ti, jimž dostalo se Písma, se utvrdili a rozmnožila se víra těch, kdož uvěřili, a aby věřící a ti, jimž Písmo bylo dáno, nepochybovali a aby ti, v jejichž srdcích nemoc je, a také nevěřící pravili: "Co chtěl Alláh tímto příkladem říci?" Takto Alláh zbloudit nechává, koho chce, a vede cestou přímou, koho chce. A nikdo kromě Něho nezná vojska Pána tvého. A není toto leč připomenutí smrtelníkům! 74:30,31

Psychické útrapy v pekle

Do této chvíle jsme hovořili jen o fyzických útrapách, které čekají na lidi v pekle. Ale stejně důležitý je i jiný typ bolesti, bolest psychická. Jsou to pocity žalu, beznaděje, potupy, studu a zklamání. Téměř každý na Tomto světě zakouší různé psychické útrapy. Například když nám umírá manžel či manželka, dítě, přátelé či rodiče a už nikdy více se s nimi nesetkáme. Nebo když nás zradí někdo blízký, komu jsme věřili. Tyto nepříjemnosti nám způsobují určitou psychickou újmu. Bolest je pociťována zvláště mezi lidmi, kteří si zbožnili osobu, která jim umírá nebo tu, která je zradila. Pociťují tuto bolest, protože připisovali Alláhovi partnery. Místo k Alláhovi, celou svou lásku, uznání, upřímnost, loajalitu, věrnost a obdiv obrátili na smrtelníka, který je stejně ve Dni zmrtvýchvstání zradí. A takové pocity nemusí být vztahovány pouze k lidem, různí lidé mají různé modly. Někteří považují svůj majetek, peníze, osud, čest za své bohy. Ale bolest po jejich ztrátě na Tomto světě je pouze malou zálohou skutečné bolesti, kterou budou pociťovat na Onom světě, v pekle. Zde je to pouze varování před tím, co nastane. Psychické útrapy na Onom světě budou tak silné, že lidé budou chtít místo toho postoupit nějaký fyzický trest. Aby utekli této bolesti, snaží se dokonce o sebevraždu. Korán vykresluje tyto psychické útrapy a nazývá je ...Alláha oheň zažehnutý, až k srdcím šlehající... 104:6,7
Běda každému pomlouvači, jenž na cti utrhá, který bohatství hromadí a stále je počítá, a že jmění jeho jej učiní nesmrtelným, se domnívá! Pozor však, vždyť věru bude uvržen do Drtící! Víš ty vůbec, co je to Drtící? Alláha oheň zažehnutý, až k srdcím šlehající a nad nimi se v klenbu pojící a jak sloupy protažené stojící. 104:1-9


Ponížení nevěřícíchV různých částech Koránu se hovoří o tom, že nevěřící v pekle budou vydáni potupě a urážkám. Je to trest za jejich aroganci a egoismus. Nejdůležitějším cílem života nevěřícího je obdiv ostatních. Chce, aby ho ostatní obdivovali pro jeho práci, manžela či manželku, dům, děti a jiné dočasné záležitosti. Tato touha býti obdivovaným se stává prokletím nevěřících na Onom světě.
Alláh je soběstačný a chvályhodný (2:267), ale oni zapomněli na Alláha a vzali si za Alláha své vlastní vášně:
Myslíš, že tomu, kdo si vzal jako své božstvo vášeň svou, jsi dozorcem... 25:43
Takto vedou svůj život a jejich cílem je jen obdiv ostatních lidí. Obdiv ostatních lidí, ne spokojenost jejich Stvořitele. Proto je pro ně tak zničující, když je někdo uráží v přítomnosti ostatních. Jednou z nejhorších nočních můr nevěřícího je veřejné pokoření a potupa. Ba co více, existují milióny lidí, kteří by si přáli raději zemřít, než býti pokořeni. Proto jedno z největších utrpení v pekle je založeno na tomto důležitém emočním faktoru. Verše říkají:
A v den, kdy budou předvedeni ti, kdož nevěřili, k ohni, bude jim řečeno: "Utráceli jste dary své výtečné v pozemském životě svém a užívali jste si z nich. Dnes tedy budete odměněni trestem hanby za to, že pyšně jste byli na zemi bez oprávnění, a za to, že jste byli hříšníky!" 46:20
Nechť si ti, kdož nevěří, nemyslí, že odklad, který jsme jim povolili, je pro ně dobrý; povolili jsme jim odklad jen proto, aby hříchy své ještě rozmnožili, a je očekává trest zahanbující. 3:178
Existují různé druhy ponížení. Někteří lidé budou vlečeni po obličejích a shromažďováni jako zvířata ve stádě. Budou používány řetězy a pouta. Budou před zraky ostatních přivazováni ke sloupům, zakováni do pout na šíji a svazováni řetězy. Chytáni za kštice a chodidla, vše před zraky miliónů lidí.
..v ten den lidé ani džinové na viny své tázáni nebudou....Hříšníci podle známek svých budou poznáni a uchopeni za nohy a za kštici. 55:39,41
Takto budou chyceni, jako zvířata, budou taženi za kštici a vhozeni do pekla. Nebudou se mít jak bránit, nikdo jim nepomůže, mohou jen křičet a ječet.
Však pozor, nepřestane-li, tedy jej věru chytíme za jeho kštici, tu kštici prolhanou a hříšnou! Pak ať svolává si svůj klan, my přivoláme si stráž pekelnou! 96:15-18
Jak říká verš:
V ten den budou vrženi do ohně pekelného postrkem! "Toto je oheň ten, jenž nazvali jste výmyslem.. 52:13,14
V jiném verši nás Alláh informuje, že tam budou vhozeni hlavou napřed:
..zatímco ti, kdož se špatnými skutky přijdou, tvářemi svými do ohně budou vrženi. "Zdaž za něco jiného než za to, co jste konali, jste odměněni?" 27:90
..v ten den, kdy budou tváří k zemi vlečeni, zvoláno bude: "Ochutnejte Saqaru pohlazení!" 54:48
Utrpení v Pekle má stránku fyzickou i psychickou. Když budou lidé vhazováni do ohně, kromě bolesti spojené se spálením, budou trpět také potupou a pokořením. Alláh nás v Koránu informuje, že nevěřící budou označeni na rypácích (nosech):
Však bude námi na rypáku označen! 68:16
V jiném verši je toto ponížení popsáno takto:
"Vezměte ho a do hlubin pekelných jej dovlečte a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte!" "Ochutnej, vždyť tys mocný, vznešený zajisté! Tohle je přece to, o čem vy pochybovali jste." 44:47-50
Budou se používat řetězy, jařma a pouta, ponižující nevěřícího:
"Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte, pak v ohni pekelném jej palte a potom řetězem sedmdesát loktů dlouhým jej svažte!" On věru nevěřil v Alláha mocného a nevybízel k nakrmení nuzného... 69:30-34
Kromě divokých zvířat, ani zvířata na Tomto světě nejsou zakována v řetězy. Nevěřící jsou ale horší než zvířata, proto jsou vedeni v řetěze dlouhém 70 loktů.
..až s okovy na šíjích a v řetězech budou vláčeni do vody vroucí a pak v pekle budou páleni! A potom budou dotázáni: "Kde jsou tedy ti, které jste přidružovali k Alláhu?" 40:71-74
Udivuje-li tě něco, pak věru udivující jejich slova: "Až staneme se prachem, budeme skutečně vzkříšeni novým stvořením?" To jsou ti, kdož v Pána svého nevěří, a budou mít řetězy na šíjích svých a stanou se ohně obyvateli a v něm budou nesmrtelní. 6:5
... v den, kdy země bude nahrazena zemí jinou a nebe jiným nebem a kdy lidé stanou před Alláhem jediným, podmanitelem. V ten den pak spatříš hříšníky pospolu řetězy svázané, oděvy jejich ze smůly budou a tváře jejich ohněm pokryté.. 14:48-50
Toto jsou dvě skupiny nepřátelské, které se spolu přou ohledně Pána svého; těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a pro ně jsou připraveny důtky železné. 22:19-21
Tyto útrapy budou mít zajisté vliv na tváře lidí a jejich obličeje budou zarmoucené:
V ten den budou tváře jedněch zahanbené, ustarané a ztrhané.. 88:2,3
A tak pokoření, kterého se nevěřící tolik obávají na Tomto světě, je na Onom světě zasáhne tisíci způsoby.


Nekonečný žal

Nevěřící začnou pozorovat velký omyl, kterého se dopustili, již po své smrti a hlavně v okamžiku svého zmrtvýchvstání. Pocítí velký žal. Cítí se zcela zničeni díky výčitkám svědomí, které je přepadají. Když je jim předveden způsob jejich života na Tomto světě, pociťují smutek a žal. Chtěli by se vrátit a dostat ještě jednu šanci. Nikdy se již nechtějí setkat se svými takzvanými přáteli, se kterými prožívali život jako nějakou hru, zábavu a hloupé tlachání. Celý jejich život, práce, domy, auta, manželé či manželky, děti, firmy i jejich životní vize nemají žádný smysl. Všechno už jde mimo ně a čeká je pouze trest. Níže uvedené verše popisují jejich psychický stav v tento den:
Kéž bys je mohl vidět, až postaveni budou před oheň pekelný a zvolají: "Kdybychom se mohli vrátit, věru bychom pak již neprohlašovali znamení Pána svého za lež a stali bychom se věru jedněmi z věřících!" Ba ne, odkryje se jim jen to, co dříve skrývali. A byť i byli navráceni, opět by se obrátili k tomu, co bylo jim zakázáno - vždyť jsou to vskutku lháři - a řekli by: "Není nic, než náš život pozemský a my nebudeme vzkříšeni." Kéž bys je mohl vidět, až budou před Pána svého postaveni a ten jim řekne: "Zdaž toto pravda není?" I odvětí: "Ó ano, při Pánu našem!" A řekne Pán: "Ochutnejte tedy trest za to, že jste nevěřící byli!" 6:27-30
Přes tyto destruktivní nálady, jsou ještě někteří nevěřící příliš zpupní, jak popisuje jeden verš:
A budou tajit lítost, až spatří trest... 10:54
Tato arogance bude v pekle novým zdrojem bolesti. Pokoření, které je v pekle potká, bude tím větší, čím větší bude jejich pýcha.


Hádky mezi lidmi v pekle

Na Onom světě nemá žádný vliv postavení či pozice, které se člověk těšil na Tomto světě. Naopak, vedoucí a vůdcové budou proklínaní těmi, které nechali zbloudit.
A až se zřeknou ti, kteří byli následováni, těch, kdož je následovali, a až spatří trest a svazky jejich vzájemné budou zpřetrhány, zvolají ti, kdož je následovali: "Kéž bychom se mohli navrátit a zříci se jich tak, jako oni se nyní zříkají nás!" A takto jim Alláh ukáže činy jejich k zármutku jejich. A nebude pro ně úniku z ohně pekelného! 2:166-167
...v den, kdy tváře jejich se budou k ohni otáčet sem a tam a kdy budou volat: "Kéž bychom byli uposlechli Alláha a uposlechli posla!" A řeknou: "Pane náš, poslouchali jsme náčelníky své a velmože své a oni nám dali zbloudit z cesty! Pane náš, dej jim trest dvojnásobný a proklej je prokletím velikým!" 33:66-68
A řeknou tam mezi sebou se hádajíce: "Při Alláhu, věru jsme ve zjevném bludu byli, když naroveň Pána lidstva jsme vás povýšili. A svedli nás z cesty jedině hříšníci, a nemáme přímluvce žádného ani přítele věrného, kéž bychom se mohli vrátit, abychom byli věřící!" Věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří. 26:96-103
Tak začnou hádky mezi lidmi v pekle. Každý bude vinit druhého. Dokonce blízcí přátele se budou nenávidět navzájem. Jedinou příčinou jejich nenávisti bude jejich přátelství na Tomto světě. Ponoukali se vzájemně k hříchu. Jejich přátelství bude v pekle zlomeno. Každý je v tom davu sám za sebe a proklíná všechny kolem:
A řeknou pak ti, kdož nevěří: "Pane náš, ukaž nám ty, kdož zbloudit nám dali, ať džinové jsou to již, či lidé! My umístíme je pod nohy své, aby nejnižšími se stali." 41:29
A hle, budou se navzájem hádat v ohni a řeknou slabí těm, kdož pyšní byli: "My jsme vás následovali, můžete nás zbavit části ohně tohoto?" A řeknou ti, kdož pyšní byli: "My v ohni jsme nyní všichni a věru Alláh již mezi služebníky Svými rozsoudil." 40:47,48
Toto je houf do pekel s vámi se řítící; nebudou zde přivítáni a hořet budou v plameni a řeknou: "Nikoliv! Vám nechť se nedostane přivítání! Vy toto jste nám připravili, a jak hnusné je to přebývání!" A zvolají: "Pane náš, těm, kdo nám tohle připravili, těm rozmnož trest dvojnásobně v ohni!" Pak zeptají se: "Co se děje, že zde nevidíme lidi, které jsme za špatné pokládali, kteří nám buď pro smích byli či od nichž se zraky naše odvracely?" Toto je věru skutečnost; tak hádat se budou obyvatelé ohně pekelného. 38:59-64


Marné prosby a beznadějLidé v pekle nemají již žádnou naději. Trest je velký, strašlivý a bez konce. Jediné, co mohou dělat, jsou přísahy a úpěnlivé prosby. Prosí o pomoc každého, koho vidí. Spatří lidi v ráji a žádají je o trochu vody a potravy. Snaží se prosit Alláha, ale vše nadarmo. Prosí i trestající anděly, jejichž úkolem je činit jim bolest, kterou si zasloužili. Trest je tak hrozný, že žádají jeho zkrácení alespoň o jediný den:
A ti, kdož budou v ohni, řeknou strážcům pekla: "Poproste Pána svého, aby alespoň jeden den z trestu našeho nám slevil!" A zeptají se strážci: "Cožpak k vám nepřišli vaši poslové s jasnými důkazy?" Odpovědí: "Ano." A řeknou strážci: "Tak si proste sami!" A prosba nevěřících není leč bloudění. 40:49,50
Hledají odpuštění u Alláha, ale opět zbytečně:
... řeknou: "Pane náš, přemohla nás naše nešťastná povaha a stali jsme se lidmi bloudícími. Pane náš, vyveď nás odsud, a jestliže to budeme na zemi opakovat, pak vskutku budeme nespravedliví." I řekne Alláh: "Zahnáni buďtež do něho a nemluvte na Mne! Vždyť věru jedna část služebníků Mých hovořila: "Pane náš, uvěřili jsme, odpusť nám a slituj se nad námi, neboť Tys nejlepší ze slitovníků!" A vy jste si z nich posměšky tropili, takže jste na Mé připomenutí zapomněli a ještě jste se jim smáli. Dnes však já odměňuji věřící za to, co vytrpěli, a oni dnes úspěchu dosáhli." 23:106-111
Jak můžeme pochopit z těchto veršů, je to poslední napomenutí pro nevěřící, když Alláh přikáže: "Zahnáni buďtež do něho a nemluvte na Mne!" Potom už nikdy nebude komunikovat s lidmi v pekle. Samotné pomyšlení na to stačí, aby člověk pocítil zármutek. Když budou lidé v pekle křičet bolestí, ti v ráji dosáhli vítězství - požehnání Alláha. Vidí nevěřící v pekle a to způsobuje, že děkují Alláhu více a více, že byli ušetřeni od tohoto ohně. Korán popisuje dialog mezi lidmi v ráji a v pekle:
... kteří v zahradách vzájemně se budou ptát na hříšníky: "Co přivedlo vás do Saqaru?" I odvětí: "Nebyli jsme mezi modlitbou konajícími ani mezi nuzné krmícími, ale tlachali jsme mezi tlachajícími a den soudný jsme za lež prohlásili, až přišla na nás tato jistota!" A nebude jim nic platná přímluva přímluvců! 74.40-48
Jiným zajímavým dialogem je rozhovor mezi věřícími a pokrytci. Pokrytci jsou lidé mezi věřícími, kteří nejsou upřímní ve své víře, ale pouze ji předstírají pro nějaký osobní zisk. Mají dvě tváře. Když budou v pekle, budou volat na věřící a prosit je o pomoc. Korán hovoří o této konverzaci:
V ten den řeknou pokrytci, muži i ženy, těm, kdož uvěřili: "Počkejte na nás, abychom si mohli vzít něco ze světla vašeho!" A bude jim řečeno: "Vraťte se nazpět a hledejte světlo jinde!" A bude mezi nimi postavena zeď, v níž bude brána: uvnitř bude milosrdenství a zvnějšku, naproti ním, bude trest. A zavolají na ně pokrytci: "Cožpak jsme nebyli s vámi?" Odpovědí: "Ano, avšak vy sami sebe jste v pokušení uvedli, číhali jste, pochybovali jste a zmámily vás vaše tužby pozemské, až přišel rozkaz Alláha a byli jste oklamáni ohledně Alláha tím, kdo mámí. A nebude proto dnes přijato výkupné ani od vás, ani od těch, kdož neuvěřili; útulkem vaším bude oheň pekelný a bude i vaším pánem. Jak hnusný je to cíl konečný!" 57:13-15


Nekonečný trest bez možnosti únikuKromě všech druhů trestů v pekle, je zde jeden, který ještě násobí jejich intenzitu. Je to fakt, že z pekla absolutně neexistuje útěk. I když je nějaká bolest velmi úmorná, tak myšlenka na to, že přece jen někdy skončí, pomáhá lidem vydržet. Ale tato naděje v pekle není a to je jeden z nejdůležitějších faktů, který čeká na nevěřícího. Jakýkoliv trest zakusí, ví, že bude trvat věčně:
A kdykoliv budou odtamtud chtít odejít kvůli utrpení, budou tam vráceni a bude jim řečeno: "Okuste trestu spalujícího!" 22:22
Peklo je zcela uzavřeno. Je tam pouze jeden vchod pro nevěřící a žádný východ. Jsou obklopeni zdmi, přes které není možné dostat se ven na druhou stranu a brány jsou zamčeny. Tento pocit uvěznění je popisován takto:
... zatímco ti, co ve znamení naše nevěřili, to budou lidé po levici stojící a nad nimi plát bude oheň uzavírající! 90:19,20
A rci: "Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!" A věru jsme připravili pro nespravedlivé oheň, jenž hustým dýmem je obklopí. A poprosí-li o pomoc, bude jim pomoženo vodou podobnou kovu roztavenému, jež spálí tváře jejich. A jak odporný to nápoj a jak hnusné to místo pobytu! 18:29
A příbytkem těchto lidí bude peklo a nenaleznou z něho východiska. 4:121

Když nevěřící uvidí oheň, pochopí, kde je jejich místo. Od této chvíle nemají možnost úniku. Neexistuje pojetí času, pouze nekonečný trest. Po stovkách, tisících i miliónech let nenastane žádný konec. Korán zřetelně a jasně říká, že trest bude nekonečný:
A Alláh slíbil pokrytcům - mužům i ženám - stejně jako nevěřícím oheň pekelný, v němž nesmrtelní budou dlít; to bude úděl jejich. A proklel je Alláh a pro ně určen je trest trvalý. 9:68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sláva tobě," řekli, "my máme vědění jen o tom, čemus nás Ty naučil, neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!" 2:32
26.01.2008 09:50:21 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se