« Úvod | Rozvrh modliteb( salat... »

Peklo, an - Naar

část 1.hells
Peklo - an Naar

Peklo Allah pripravil pro ty, co neveri v Allaha, pro ty, co rebeluji proti Jeho zákonům a neveri ve Jeho Proroky.
Je to trest pro Jeho nepřátele, vezeni pro spatne skutky

Pane náš, Ty věru každého, koho do ohně uvrhneš, hanbou pokryješ; a nespravedliví nebudou mít pomocníků. 3/192

Což nevědí, že pro toho, kdo protiví se Bohu a Jeho poslu, je určen oheň pekelný, v němž bude nesmrtelný? A to je potupa nesmírná!9/63

A vy nevěřící si tedy uctívejte, koho chcete, místo Boha!“ Rci: „Věru prodělají v den zmrtvýchvstání ti, kdož ztrátu sami sobě a rodinám svým způsobili! Což to opravdu není ztráta zjevná?39/15

a kdož hovoří: „Pane náš, odvrať od nás trest pekla, vždyť jeho trest je trýznivý!“
- a ono je útočištěm i místem pobytu věru špatným – 25/65-66

Tak bude! Však vzpurným dostane se věru nejhoršího přebývání pekla, v němž hořet budou; hnusné to místo pro odpočívání!38/55-56

Některi tvrdi, ze Peklo Raj bude teprve stvoreno , ale dle Koranu, Allah jiz Peklo a Raj svoril, jako stvořil i jeho obyvatele

Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné,3/133

Předstihujte se tedy, abyste dosáhli odpuštění Pána svého a zahrady, jejíž šíře se rovná nebi i zemi, připravené pro ty, kdož v Boha a posly Jeho uvěřili. A toto je přízeň Boží, kterou On uštědřuje, komu chce, vždyť Bůh vládcem je přízně nesmírné.57/21

A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící,3/131

I z mnoha hadysu vyplývá, ze Peklo a Raj jsou jiz pripraveny.
Prorok řekl mir s nim, : pokus někdo z vas zemre, je mu ukazana jeho pozice . Pokud je jeden z lidi Raje , je mu ukazano místo v Raji, pokud je někdo z lidi Pekla , je mu to tez ukazano „


Kdo strezi Peklo
Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Boha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno.66/6

Sežehnu však já jej v ohni Saqaru!
Víš ty vůbec, co je to Saqar?
Nic nenechá a nic nepustí
a kůži smrtelníkům spálí
a devatenáct andělů nad ním bdí.74/26-30

toto cislo je jako dukaz pro neverici, kteří si mysli, ze je jednoduche se z Pekla dostat, jeden z těchto andelu ma silu celit celemu lidstvu
A za strážce pekla jsme pouze anděly určili a jejich počet jen pro pokušení nevěřících stanovili, aby ti, jímž dostalo se Písma, se utvrdili a rozmnožila se víra těch, kdož uvěřili, a aby věřící a ti, jimž Písmo bylo dáno, nepochybovali a aby ti, v jejichž srdcích nemoc je, a také nevěřící pravili: „Co chtěl Bůh tímto příkladem říci?“ Takto Bůh zbloudit nechává, koho chce, a vede cestou přímou, koho chce. A nikdo kromě Něho nezná vojska Pána tvého. A není toto leč připomenutí smrtelníkům! 74/31

Velikost Pekla
1,Tech , kteří vstoupi do Pekla bude nespočet

v den, kdy pekla se zeptáme:,Jsi již naplněno?' a ono odpoví: ,Je ještě přírůstek nějaký?'50/30

2, Abu Hurayra vypravel: jednou jsme sedeli s Poslem a slyseli jsme zvuk neceho padajícího, Prorok řekl, vite co to bylo? To byl kamen , který byl hozen do Pekla před 70 lety, a byl stále na ceste az doposud

3, obrovsky počet andelu prinese Peklo na Soudny Den

a až v ten den bude peklo předvedeno,tehdy si člověk připomene - však co bude mu připomínání platno?89/22

Prorok mir s nim řekl, ze Peko bude prineseno na Soudny Den pomoci 70 tisici provazu, každý z nich bude srzen 70 tisici andely

4, pojme slunce a mesic
Abu Hurayra řekl , ze Prorok řekl, slunce a mesic bude svinuto v Pekle

Peklo ma několik stupnu

pokrytci budou vskutku v nejnižším stupni ohně pekelného a nenajdeš pro ně pomocníka2/145

A pro každého je stanoven stupeň odměny podle toho, co konal, a není Pánu tvému lhostejné, co dělají.6/132

• Zdaž je ten, kdo usiluje o blahovůli Boží, roven tomu, kdo na sebe přivolal hněv Boží a jehož útočištěm bude peklo? Jak hnusný to bude cíl konečný!
• A budou tvořit stupně různé u Boha, a Bůh jasně zří vše, co dělají.3/162-163


Brany Pekla

A to má sedm bran a u každé brány bude z nich skupina zvláštní.15/44

Palivem Peklu budou kameny a neverici

Však neučiníte-li to - a vám se to věru nepodaří - pak střezte se ohně, jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící.
2/24

Lide Pekla a jejich zle skutky
lide, kteří budou jeho obyvateli napořád, nikdy Peklo neopusti ani nikdy nezemrou, jsou neverici a polyteisti

Avšak ti, kdož Má znamení za lež prohlašovali a s pýchou se od nich odvraceli, ti budou ohně obyvateli a v něm zůstanou nesmrtelní.7/36

Kdyby tamti byli skutečnými božstvy, nebyli by se sem dostali; a všichni v něm budou nesmrtelní.21/99

Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní43/74

A budou tam křičet: „Pane náš, vyveď nás odtud a my budeme dobré skutky konat, nikoliv to, co dříve jsme dělali!“ „Což nedarovali jsme vám věk dlouhý, aby ten, kdo uvažuje, si to mohl uvážit? A nepřišel k vám varovatel?35/36

Však ti, kdož neuvěří a znamení Naše za lež prohlásí, ti budou ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní.2/39

Nad těmi, kdož jsou nevěřící a jako nevěřící zemřou, bude vyneseno prokletí Boha, andělů i lidí všech
a budou v něm navěky a nebude jim trest ulehčen a nedostane se jim odkladu. 2/161-162

Budou si přát, aby mohli vyjít z ohně pekelného, avšak nikdy z něho nevyjdou, neboť je očekává trest trvalý.5/37

Zaznamenal Bukhari od Ibn Umara , ze Prorok, mir s nim řekl: Lide Raje vejdou do Raje , a lide Pekla vejdou do Pekla a bude jim receno: O, lide Pekla , zde není smrt , O lide Raje, zde není smrti. To je vecnost

Peklo bude příbytek nevericich a polyteistu ,

Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří, hrůzu za to, že přidružili k Bohu něco, k čemu On neseslal žádné zplnomocnění. A útulkem jejich bude oheň pekelný - a jak hnusný bude příbytek nespravedlivých!3/151

i za to, co si vysloužili, útočiště své budou mít v ohni.10/8


Peklo je nejhorší příbytek a místo

A když se mu řekne „Boj se Boha!“, zmocní se ho hříšná pýcha. A údělem jeho bude peklo, a jak hnusné to bude lože!2/221

A učinili jsme z nich vůdce zvoucí do ohně pekelného a nedostane se jim pomoci v den zmrtvýchvstání.28/41

Jednim z těchto vudcu bude shaytan

A když je jim řečeno: „Následujte to, co seslal Bůh!“, odpovídají: „Nikoliv, my budeme následovat to, co u otců svých jsme nalezli.“ A což když je satan zve k trestu plamene šlehajícího?31/21

A když je jim řečeno: „Následujte to, co seslal Bůh!“, odpovídají: „Nikoliv, my budeme následovat to, co u otců svých jsme nalezli.“ A což když je satan zve k trestu plamene šlehajícího?35/6

Ti , co volaji ostatní do Ohne v tomto svete, , povedou sve lidi a jejich následovníky do Ohne i pozdeji, jako priklad Faraon

A půjde Faraón v čele lidu svého v den zmrtvýchvstání a dovede je k místu, kde napojí je ohněm - a jak hnusné je napajedlo, z něhož píti budou!11/98

Nejhorší skutky ,, které zarucuji Peklo navždy
1. kufr a shirk

A bude zvoláno na ty, kdož nevěřili: „Odpor Boží je věru silnější než vaše nenávist vůči vám samým, když jsouce k víře vyzváni, přece jste neuvěřili!“
A odvětí : „Pane náš, dals nám dvakrát zemřít a oživils nás také dvakrát a my viny své uznáváme. Je prostředek nějaký, abychom se ven z toho dostali?“
„A toto je trest za to, že když vyzýváno bylo k víře v Boha jediného, vy jste neuvěřili, však když k Němu byli jiní přidružováni, věřili jste. Rozsudek pak náleží Bohu vznešenému, velikému!“40/10-12

Ohledne tech , kdo neveri v Koran Allah řekl

Takto ti vyprávíme zvěsti doby minulé a přinášíme ti od Sebe připomenutí.
A kdo se od něho odvrátí, ten v den zmrtvýchvstání břemeno ponese
a věčně bude jím obtížen.Jak špatný to bude náklad v den zmrtvýchvstání,20/99-101

O tech, kteří neveri v Koran a pridavaji partnery k Allahu, Allah řekl

Ti, kdož prohlašovali Písmo i to, s čím posly Své jsme vyslali, za lež, ti záhy poznají,
až s okovy na šíjích a v řetězech budou vláčeni
do vody vroucí a pak v pekle budou páleni!
A potom budou dotázáni: „Kde jsou tedy ti, které jste přidružovali
k Bohu?“ I odvětí: „Ztratili se nám. Ale my vlastně jsme dříve nevzývali nic.“ A takto Bůh dává zbloudit nevěřícím.
„Tohle je trest za to, že jste se na zemi neoprávněně radovali, i za to, že jste byli zpupní.
Vejděte do bran pekelných, kde zůstanete nesmrtelní! Jak hnusné bude hrdopyšných přebývání!“40/70-76

O nevericich kafir a mushrikun( ti co pohlizeji na sva bozstva stejne jako na ALLAHA, Allah řekl

A budou do pekla svrženi oni i ti bloudící
a všechna vojska Iblísova.
A řeknou tam mezi sebou se hádajíce:
,Při Bohu, věru jsme ve zjevném bludu byli,
když naroveň Pána lidstva jsme vás povýšili.26/94-98

2. ti , co rikaji druhym, jak se spravne chovat a sami to nedělají

A budou do pekla svrženi oni i ti bloudící
a všechna vojska Iblísova.
A řeknou tam mezi sebou se hádajíce:
,Při Bohu, věru jsme ve zjevném bludu byli,
když naroveň Pána lidstva jsme vás povýšili.74/43-47

3. Poslouchani tech , co vedou k nevire, a akceptovani jejich prostredku, které mohou od viry odvracet

A určili jsme jim druhy věrné, kteří okrášlili pro ně jich skutky minulé i současné, a uskutečnil se nad nimi rozkaz o národech džinů a lidí, jež zmizely již před nimi! A také oni jsou ztraceni.
Ti, kdož nevěří, říkají: „Neposlouchejte tento Korán, nýbrž přehlušujte jej nadávkami - snad nad ním zvítězíte!“
My však dáme věru okusit těm, kdo nevěřili, trestu strašného a odměníme je podle skutku jejich nejhoršího.
Toto bude odměna nepřátel Božích: oheň, v němž příbytek budou mít věčný v odměnu za to, že znamení Naše popírali.41/25-28

4. Pokrytci

A pokrytci budou vskutku v nejnižším stupni ohně pekelného a nenajdeš pro ně pomocníka4/145

5. Arogance

Avšak ti, kdož Má znamení za lež prohlašovali a s pýchou se od nich odvraceli, ti budou ohně obyvateli a v něm zůstanou nesmrtelní.7/36


Pokracovani priste inshaAllah

01.03.2008 11:51:50 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se